Projectes amb col·laboració amb organismes públics i privats

Projectes i Ajuts

Aquests són alguns dels projectes portats a terme per Família Torres, en col·laboració amb organismes públics i privats per als quals s’ha rebut ajut econòmic.
ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

SELECCIÓN DE TORRES (Ribera del Duero) ha dut a terme un projecte d'estalvi i eficiència energètica, resultant d'aquest la substitució d'un equip de filtració per nou equip d'alta eficiència energètica.

 

Aquest projecte ha rebut un ajut a través de l'INSTITUT DE DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI DE L'ENERGIA (IDAE), ajut cofinançat per la Unió Europea a través del Programa Operatiu FEDER de Creixement Intel·ligent 2014-2020.

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

FAMÍLIA TORRES ha portat a terme un projecte d’estalvi i eficiència energètica, ubicat al celler de Pacs del Penedès, 08796 (Barcelona), resultant d’aquest la implantació de dues mesures per a l’estalvi y l’eficiència energètica: aplicació d’aïllament tèrmic en conduccions de distribució de fluid de refrigeració i implantació d’un sistema de regulació y control en l’estació depuradora d’aigües residuals. Inversió de 120.486,17 € havent rebut un import d’ajut de 36.145,85 €

Aquest projecte ha rebut una subvenció a través del INSTITUTO DE DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), ajut finançat per la Unió Europea a través del “Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020”.

VINYSOST - gestió sostenible de la producció en grans vinyes

El projecte VINYSOST té com a objectiu principal millorar la qualitat i competitivitat dels vins espanyols, mitjançant la gestió sostenible de la producció en grans vinyes, donant resposta a alguns dels grans reptes del sector vitivinícola espanyol.

Compta amb un pressupost de gairebé 7,5 milions d’euros i està cofinançat per la Unió Europea i pel CDTI –Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial– amb fons FEDER, mitjançant el Programa operatiu pluriregional de creixement intel·ligent 2014-2020 en el marc del Programa estratègic de consorcis de recerca empresarial nacional (CIEN).

És un projecte R+D consorciat, format per alguns dels cellers i empreses del sector vitivinícola més importants del nostre país: Grup Codorníu Raventós (líder del consorci), La Rioja Alta, SA, Família Torres, Cellers Barbadillo, Francisco Oller, Lallemand Bio, Martín Códax i Cellers Roda.

En el projecte també hi participen deu dels centres d’investigació més rellevants del panorama científic vitivinícola nacional, que treballen per establir les bases tecnològiques que permetin millorar la sostenibilitat del sector i la seva competitivitat internacional apostant per la innovació.

Les actuacions previstes en el marc del projecte es desenvolupen entre l’1 d’agost de 2014 i el 31 de juliol de 2018, amb un pla de treball que inclou tres grans activitats tècniques que responen als acrònims VITISOST, ENO+ i WINESOST.

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

FAMILIA TORRES ha portat a terme un projecte d’estalvi i eficiència energètica, ubicat al celler de Pacs del Penedès (Barcelona) resultant d’aquest la implantació de dues mesures d’estalvi i eficiència energètica: Optimització energètica en la producció i distribució de vapor d’aigua mitjançant la substitució de caldera de vapor i Millora del col·lector principal de vapor, aconseguint un estalvi estimat de  17,99 tep/any, resultant una inversió de 132.495,86 € i havent rebut un import d’ajut de 22.392,26 €

Aquest projecte ha rebut una subvenció a través del INSTITUTO DE DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), ajut finançat per la Unió Europea a través del “Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020”.

FARMYNG - Producció de proteïnes a partir d'insectes per a l'alimentació animal i fertilitzants

FARMYNG és un consorci format per 20 empreses de 8 països. Fundat en el marc d'Horizon 2020 Public-Private Partnership Bio-Based Industries Joint Undertaking (topic BBI.2018.F2 - Large-scale production of proteins for food and feed applications from alternative, sustainable sources), té l'objectiu de produir proteïnes a partir d’insectes per a l'alimentació animal. En paral·lel, les restes es recuperaran per utilitzar com a fertilitzants de terra.

Família Torres participa en el projecte per estudiar la viabilitat d'aquests fertilitzants, que tindrien una petjada de carboni inferior a la dels fertilitzants convencionals ja que es tracta d'un subproducte. Aquesta investigació s'emmarca en el seu compromís de reducció d'emissions de CO2 per contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic.

https://www.farmyng.eu/

CONTRACTACIÓ DE CONTROLADOR DE PRIMER NIVELL PER A LA VALIDACIÓ DE LA DESPESA DEL PROJECTE INTERREG SUDOE COPPEREPLACE (ref.: SOE4/P1/E100)

DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE

Convocatòria: Programa de Cooperació Territorial Europa Sud-occidental (Programa Interreg Sudoe)
Títol del projecte: Desenvolupament i implementació integral de noves tecnologies, productes i estratègies per reduir l’aplicació de coure en vinyes i remeiar sòls contaminats a la regió SUDOE.
Acrònim: COPPEREPLACE
Objectiu: validar una sèrie de solucions integrades, innovadores i viables per reduir l’ús del coure en viticultura i el seu impacte mediambiental. Aquestes solucions han de ser transferibles i duradores, perquè el sector vitivinícola compleixi la nova llei europea i es promogui una producció respectuosa amb el medi ambient.
Beneficiari principal: Plataforma Tecnològica del Vi
Entitats beneficiàries: Associaçao para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID), Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), SOGRAPE VINHOS S.A., Centro de Valorización Ambiental del Norte (CVAN), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-UMA), Vignerons Bio Nouvelle Aquitaine (SVBNA), Fundacio Eurecat, Miguel Torres S.A., Universidade do Porto (GreenUPorto), Universidad de Vigo (UVIGO), LBS i Jean Leon.
Data d’inici: 1 de novembre de 2020
Data de finalització: 28 de febrer de 2023

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquesta contractació és fixar les condicions generals, econòmiques i tècniques per a la prestació del servei d’auditoria externa per al control de primer nivell del projecte COPPEREPLACE (ref.: SOE4/P1/E100 (INTERREG SUDOE) per a MIGUEL TORRES, SA. El contingut del treball de verificació s’ha de regir per la normativa del programa europeu INTERREG V B (SUDOE) 2014-2020 i ha de cobrir els aspectes següents: i) la conformitat dels béns i els serveis entregats amb el projecte aprovat, ii) la veracitat de la despesa declarada en concepte d’operacions o parts d’operacions fetes i iii) la conformitat de la despesa i de les operacions, o parts d’operacions connexes, amb les normes comunitàries i nacionals.

DURADA DEL CONTRACTE

El termini d’execució del servei està comprès entre el dia següent a la formalització del contracte i la presentació de la certificació final de despeses, prevista inicialment per al primer trimestre de l’any 2023.

La durada del contracte coincideix amb les anualitats en què l’auditor ha de portar a terme el control de les despeses: 2021, 2022 i 2023, i es preveu que es facin almenys tres informes de verificació de despeses en cadascun dels tres períodes.

PRESSUPOST ESTIMAT

Es preveu un pressupost total per a aquesta col·laboració de 3.000 € (+ l’IVA). Tanmateix, els oferents poden ajustar la seva proposta econòmica a la baixa o a l’alça, segons els recursos humans i materials que necessitin per complir completament l’objecte de la contractació.

PERÍODE DE RECEPCIÓ D’OFERTES I CONTRACTACIÓ

Des del dia de la publicació a la pàgina web (01/03/2021), i transcorreguts 10 dies naturals.

PROCÉS FINALITZAT