AVIS LEGAL FTWC

1. Titularitat de la pàgina web

Denominació social:

MIGUEL TORRES, SA (a partir d’ara, TORRES)

Domicili físic:

C/ Miquel Torres i Carbó, 6, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona

Correu electrònic de contacte:

servicioalcliente@torres.es

Número d’identificació fiscal (CIF): 

A08933251

Dades registrals:

Registre Mercantil de Barcelona, tom 5882, secció 2, foli 130, full B-828 i inscripció 1a.

2. Condicions generals d’utilització i acceptació d’aquestes condicions

Aquestes condicions generals d’utilització de la pàgina web, juntament amb les condicions particulars que es puguin establir, tenen com a finalitat la regulació i informació als usuaris dels serveis que presta TORRES i la regulació de l’ús de la pàgina web.

La navegació i la utilització dels serveis de la pàgina web suposen l’acceptació com a usuari i sense reserves de cap tipus de totes les condicions generals d’utilització, de les condicions generals de contractació, si n’hi hagués, i de qualsevol altra que hi pugui haver en relació amb la prestació de serveis de TORRES.

TORRES pot, en tot moment i sense previ avís, modificar les condicions generals i les condicions particulars que s’hi incloguin mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la pàgina web per tal que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris. Qualsevol canvi que es produeixi es comunicarà a la pàgina principal del web durant un termini que es consideri raonable.

Condicions generals d’utilització de la pàgina web

Accés al web i contrasenyes

Les dades dels usuaris obtingudes a través de la subscripció a aquest web estan protegides mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L’usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. En cas que la contrasenya sigui revelada a tercers, l’usuari serà responsable de l’ús que facin del servei aquests tercers. Així mateix, haurà de notificar a TORRES immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web de la qual hagi tingut coneixement.

A Internet no hi ha la seguretat absoluta, però TORRES adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades; tot això, d’acord amb el que estableix la legislació espanyola de protecció de dades de caràcter personal.

TORRES no es fa responsable davant dels usuaris per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a TORRES, ni per l’ús que tercers aliens a TORRES facin d’aquestes dades.

3. Política de protecció de dades de caràcter personal

3.1. Informació i finalitat

La resposta total o parcial als formularis d’aquest web és totalment voluntària, i la no resposta no té conseqüències. En compliment del que disposa el Reglament general de protecció de dades (RGPD) i qualsevol altra legislació vigent que pugui ser aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal:

Aquest tractament és legítim a partir del vostre consentiment.

Les vostres dades no es cediran a tercers.

Per exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les vostres dades, així com revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials, o el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal, us podeu dirigir per escrit a c/ Miquel Torres i Carbó, n. 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), o mitjançant un correu electrònic amb la referència “Dades personals” a l’adreça següent: dataprotect@torres.es, en ambdós casos aportant una fotocòpia del DNI o passaport.

Si voleu ampliar la informació sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal, accediu a la nostra política de privacitat a través de l’enllaç següent: https://torreswineclub.com/politica-de-privacidad.

3.2. Consentiment de l’usuari i enviament de comunicacions comercials per via electrònica (article 22 de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic)

Sempre que l’usuari ho sol·liciti expressament, TORRES pot enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb ple respecte a la legislació que es trobi vigent en matèria de protecció de dades personals.

L’usuari pot revocar, en qualsevol moment, el consentiment per a la recepció mitjançant correu electrònic d’informacions publicitàries o promocionals. Per fer-ho n’hi haurà prou que ho notifiqui a TORRES amb l’enviament d’un missatge a l’adreça de correu electrònic que s’indica a continuació: dataprotect@torres.es manifestant clarament que NO VOL REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS PER CORREU ELECTRÒNIC.

4. Propietat industrial i intel·lectual. Política d’hipervincles

4.1. Tots els continguts inclosos en la pàgina web i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de TORRES o de tercers titulars d’aquests drets que n’han autoritzat la inclusió en la pàgina web. Per tant, queda prohibida qualsevol reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació i qualsevol altra forma d’utilització, amb ànim de lucre o sense, d’aquests continguts sense consentiment exprés de TORRES a través de qualsevol mitjà, incloent-hi Internet (noms de domini, xarxes socials, blogs, etc.).

4.2. TORRES no és responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que es puguin derivar de la inclusió en la pàgina web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyents a tercers que hagin declarat ser-ne titulars en incloure’ls en la pàgina web. Tampoc no es fa responsable de les opinions i els comentaris dels usuaris en els seus blogs o xarxes socials, sens perjudici de les accions que pugui exercir per eliminar aquestes opinions i comentaris quan siguin contraris a la llei.

4.3. TORRES pot utilitzar els continguts facilitats pels usuaris (fotografies, vídeos, etc.) de manera raonable i amb estricte respecte als drets de propietat intel·lectual.

4.4. En cap cas s’entén que l’accés i la navegació de l’usuari impliquen una autorització o que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i, en concret, de l’alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia expressa de TORRES o dels titulars corresponents.

4.5. No obstant això, les persones que considerin infringits els seus drets de propietat intel·lectual o industrial per algun dels continguts d’aquest web poden denunciar aquests continguts mitjançant un escrit dirigit a MIGUEL TORRES, SA, c/ Miquel Torres i Carbó, 6, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona.

4.6. TORRES pot posar a disposició de l’usuari hipervincles a pàgines web titularitat de tercers, relacionats o no amb TORRES. En cap cas TORRES és responsable del contingut de les pàgines web de destinació que s’estableixin mitjançant vincles en la pàgina web, el seu funcionament o accessibilitat, el manteniment dels continguts o la seva qualitat, ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què aquestes pàgines puguin incórrer.

4.7. TORRES autoritza l’establiment de vincles al seu portal des de qualsevol altra pàgina web. Els enllaços que s’estableixin sempre s’han de fer a la pàgina principal de TORRES (o de les seves marques), o, si s’escau, a aquella que la mateixa TORRES estableixi. Aquest enllaç únicament permetrà l’accés al web, sense que el reprodueixi de cap manera, o creï browser o border environment sobre el web. Així mateix, no es poden fer manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre aquest web o els seus continguts, ni en cap cas declarar que TORRES ha autoritzat, supervisat o assumit l’enllaç.

4.8. Igualment, a excepció dels signes que formin part del mateix enllaç, es prohibeix que el web que estableixi l’enllaç amb aquest web contingui cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a TORRES.

Es prohibeix especialment la utilització de qualsevol marca, nom, nom comercial, rètol, eslògan, denominació i altres signes distintius que pertanyin a TORRES en les keywords de cap web aliè sense la prèvia autorització expressa de TORRES específicament per fer-ho.

5. Responsabilitat de TORRES

L’usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgina web i dels seus serveis es fa sota la seva total responsabilitat.

En els apartats del web en què els usuaris puguin aportar continguts, TORRES es reserva el dret de suprimir els que puguin afectar negativament les seves marques o ser contraris a la llei, l’ordre públic o els bons costums.

TORRES únicament respondrà dels danys que l’usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la pàgina web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de TORRES.

Tanmateix, TORRES declara haver adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la pàgina web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components que puguin perjudicar l’usuari.

6. Obligacions de l’usuari

L’usuari s’obliga a fer servir els continguts de la pàgina web de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a no:

a) Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l’ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb la corresponent autorització del seu titular.

c) Utilitzar els continguts de la pàgina web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

d) Utilitzar els vincles, invitacions a xarxes socials, blogs i qualsevol xarxa i mitjà telemàtic facilitats a través d’aquest web de manera il·lícita.

7. Legislació aplicable

Les relacions establertes entre l’usuari i el titular de la pàgina web es regeixen pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa permeti a les parts la possibilitat de sotmetre’s voluntàriament a un fur, TORRES i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten als jutjats i tribunals de l’usuari.

8. Xarxes socials

L’usuari es pot unir als grups que TORRES té en diferents xarxes socials. L’usuari que es faci fan d’algun d’aquests grups accepta les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social corresponent, sense que sigui responsabilitat de TORRES.