Condicions d'afiliació de Familia Torres Wine Club

Aquestes condicions regulen l'afiliació al Familia Torres Wine Club.

Familia Torres Wine Club és un projecte  de MIGUEL TORRES, S.A., amb domicili al carrer  Miquel Torres i Carbó, 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) i CIF A-08933251.

1. Què és Familia Torres Wine Club?

Familia Torres Wine Club és un club de vins que ofereix als seus membres l'enviament d'1 (un) estoig de vi per trimestre, és a dir 4 (quatre) estoigs de vi anuals, previ pagament de la quota corresponent, d'acord amb el previst al punt 3 d'aquestes condicions.

A més a més, els membres del Familia Torres Wine Club podran gaudir de beneficis vinculats a la seva afiliació, tal com es descriu al punt 4 d'aquestes condicions.

2. Com formar part del Familia Torres Wine Club?

L'alta a Familia Torres Wine Club es fa mitjançant el formulari en línia a la pàgina web Club de Vins online | Familia Torres Wine Club, que requereix l'acceptació d'aquestes condicions d'afiliació.

3. Quina quota s'adapta més a tu?

En el cas d'haver triat una subscripció bronze, plata o or a l'apartat "Subscripcions" de la nostra pàgina web, els membres de Familia Torres Wine Club poden escollir qualsevol de les quotes de subscripció següents.

 • Wine Case 1: inclou 6 (sis) ampolles de vi de 75 cl (setanta-cinc centilitres) de capacitat seleccionades pel Familia Torres Wine Club.

Cada estoig està valorat en un import de 55 € (cinquanta-cinc euros).

El membre que triï aquesta opció haurà d'abonar una quota trimestral de 55 € (cinquanta-cinc euros).

 • Wine Case 2:  inclou 6 (sis) ampolles de vi de 75 cl (setanta-cinc centilitres de capacitat) cada una d'elles, seleccionades pel Familia Torres Wine Club.

Cada estoig està valorat en un import de 85 € (vuitanta-cinc euros).

El membre que triï aquesta opció haurà d'abonar una quota trimestral de 85 € (vuitanta-cinc euros).

 • Wine Case 3:  inclou 3 (tres) ampolles de vi de 75 cl (setanta-cinc centilitres de capacitat) cada una d'elles, seleccionades pel Familia Torres Wine Club.

Cada estoig està valorat en un import de 125 € (cent vint-i-cinc euros).

El membre que triï aquesta opció haurà d'abonar una quota trimestral de 125 € (cent vint-i-cinc euros).

Els membres que no hagin triat cap categoria formen part de la categoria Friends. Aquesta categoria no té vinculat el pagament de cap quota, i està subjecta als beneficis previstos en el punt 4 per a aquesta categoria.

Cada membre haurà de triar almenys una quota de subscripció, i si ho desitja, en podrà triar més d'una.

A més a més d'aquestes quotes, Familia Torres Wine Club oferirà els beneficis previstos al punt 4 d'aquestes condicions. Els beneficis es comunicaran als membres a mesura que estiguin disponibles, i s'informarà els membres de qualsevol actualització/modificació que es dugui a terme.

Els productes continguts en els estoigs s'adeqüen a la legislació espanyola vigent i a les normes aplicables a Espanya. Així mateix, cada producte inclou una descripció exacta de les seves característiques principals.

4. Quins beneficis m'aporta l'afiliació al Familia Torres Wine Club?

Els membres del Familia Torres Wine Club podran gaudir dels beneficis següents:

Els membres de Familia Torres Wine Club poden gaudir dels beneficis següents en funció de la categoria triada:

CATEGORIA FRIENDS

Descomptes

Descomptes del 5 % en la compra de vins Familia Torres a la botiga en línia d'El Petit Celler i a la botiga física del Centre de Visites.

Sommeliers a demanda

Recomanacions, secrets i curiositats sobre el vi i els seus maridatges.

Exclusivitat

Accés a vins de Familia Torres de gamma exclusiva.

 

CATEGORIA BRONZE, SILVER I GOLD

Descomptes

Descomptes del 15 % en la compra de vins Familia Torres a les botiges de Família Torres i a la botiga en línia d’El Petit Celler.

Descomptes del 15 % en experiències de Familia Torres fins a un màxim de 8 persones.

Descomptes del 15 % per llogar d'espais de Familia Torres.

Descompte del 15 % en el Restaurant el Celleret (Pacs del Penedès, Barcelona) fins un màxim de 8 comensals.

Sommeliers a demanda

Recomanacions, secrets i curiositats sobre el vi i els seus maridatges.

Esdeveniments exclusius

Experiències úniques amb la família i els enòlegs dels nostres cellers.

Preferència

Preferència en la reserva d'experiències exclusives de Familia Torres.

Enviament gratuït

Enviament gratuït en la compra de vins Familia Torres a les botigues de Família Torres i a la botiga en línia d'El Petit Celler a partir d’una comanda mínima de 50 €..

Invitacions

2 (dues) copes de vi de franc al mes al Restaurant el Celleret (Pacs del Penedès o al Petit Celler Beethoven (Barcelona). Aquest benefici té una caducitat mensual i no és acumulable per mesos.

Primícia

Primícia en la compra de vins nous i/o anyades noves.

Exclusivitat

Accés a vins de Familia Torres de gamma exclusiva.

 

Aquests beneficis podran ser actualitzats/modificats pel Familia Torres Wine Club. Qualsevol actualització/modificació serà comunicada als membres.

5. Com es farà el pagament de les quotes?

El pagament de les quotes es farà mitjançant el càrrec al número de targeta que el membre faciliti al Familia Torres Wine Club en el moment de la seva alta a través del web, com una compra en línia, i es facturarà trimestralment (març, juny, setembre i desembre), tot coincidint amb l'enviament de les capses.

Sense perjudici de l'anterior, el membre podrà canviar les dades de la targeta en qualsevol moment a l'apartat "La meva subscripció" de l'Accés privat del web.

S'accepten les targetes de crèdit següents: Visa, Visa Electron i Mastercard.

Es verificarà la validesa del número de la targeta de crèdit i es comprovarà que no estigui bloquejada. Aquesta acció es durà a terme a la passarel·la de pagament "STRIPE", gestionada per Stripe Payments Europe, Ltd.

De conformitat amb el nostre compromís respecte a la seguretat dels pagaments, t'informem que "STRIPE" és l'encarregada de verificar la fiabilitat de les dades bancàries facilitades per cada membre.

Familia Torres Wine Club comunicarà que procedirà a realitzar el càrrec de la quota a la targeta de crèdit amb 7 (set) dies d'antelació. La comunicació del càrrec es farà mitjançant l'enviament d'una newsletter al membre.

El càrrec es farà a la targeta del client en un termini màxim de 7 (set) dies naturals a partir de la data de la comunicació de càrrec prevista en el paràgraf anterior, que es considerarà efectiva després de la confirmació de l'acord entre els centres de pagament.

Totes les transaccions es desenvolupen dins d'un estricte marc de confidencialitat i xifrat gràcies al protocol SSL a través d'una passarel·la de pagament.

6. Com cancel·lar la meva subscripció?

La baixa es podrà tramitar en qualsevol moment. En cas que s'hagi tramitat el pagament d'una quota o un estoig es trobi en procés d'enviament s'aplicarà allò previst a les condicions cinquena i sèptima, respectivament.

Una vegada tramitada la baixa es cancel·laran tots els beneficis vinculats a l'afiliació al Familia Torres Wine Club previstos als punts 2 i 3 d'aquestes condicions.

7. Com rebré els estoigs?

Enviament de l'estoig.

Familia Torres Wine Club farà l'enviament de l'estoig trimestralment, i els mesos d'enviament seran març, juny, setembre i desembre. En concret, l'enviament es farà durant els darrers 15 (quinze) dies dels mesos esmentats.

L'enviament es farà a l'adreça postal facilitada pel membre a l'apartat "Accés privat", "La meva subscripció" del nostre web. Només es faran enviaments a Espanya (Península, Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla).

Sense perjudici de l'anterior, el membre podrà canviar l'adreça d'enviament en qualsevol moment, sempre que l'enviament no es trobi en curs, mitjançant l'apartat "Perfil" de l'Accés privat del web www.torres.es .

En qualsevol cas, l'enviament quedarà condicionat al pagament previ per part del membre de la quota corresponent d'acord amb el previst en aquestes condicions.

Seguiment de la comanda.

Si el membre té algun dubte o consulta des que fa la comanda fins que la rep, es pots posar en contacte amb nosaltres al telèfon 93 817 73 09 o a l'adreça de correu electrònic wineclub@torres.es.

El membre rebrà un SMS amb informació de la data i l'hora prevista de lliurament.

Problemes amb el lliurament de l'estoig.

Si el membre no es troba a l'adreça indicada per rebre el seu estoig, es lliurarà l'estoig a un familiar o a una persona que visqui al mateix domicili. Si aquest lliurament no es pot dur a terme, es deixarà nota d'avís al membre amb totes les dades de l'enviament i telèfon de contacte de l'empresa de transport per fixar una nova data de lliurament.

Si el membre no s'hagués posat en contacte amb l'empresa de transport en el termini dels 2 (dos) dies següents al primer intent, l'agència es posarà en contacte amb el membre per fixar un nou lliurament.

En el moment en què el membre rebi el seu estoig, haurà de:

 • Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment del lliurament.
 • Assenyalar qualsevol anomalia a l'albarà, amb la constatació de les seves reserves i incloent-hi la seva signatura.
 • Si cal reenviar els articles a Familia Torres Wine Club. L'empresa de transport es posarà en contacte amb el membre per concretar dia i hora de recollida. La mercaderia haurà d'anar acompanyada amb l'albarà d'origen.

En cas que el lliurament de l'estoig es retardi o no arribi a la seva destinació, el membre es podrà adreçar a Familia Torres Wine Club, mitjançant un correu electrònic a wineclub@torres.es, o una trucada al 93 817 73 09.

En cas de devolució per la impossibilitat de lliurar l'estoig (adreça del membre incorrecta, termini de recollida finalitzat... etc.) el membre en serà notificat automàticament.  Transcorregut 1 (un) mes des de l'enviament del correu electrònic esmentat per part de Familia Torres Wine Club sense que el membre s'hagi posat en contacte amb Familia Torres Wine Club, es procedirà a tramitar la baixa de l'afiliació d'acord amb el que preveuen aquestes condicions.

Condicions generals de devolució.

De conformitat amb el que estableix al Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, el membre disposa d'un termini de desistiment de 14 (catorze) dies naturals a partir del càrrec de cada quota trimestral, i ha d'emplenar el formulari de desistiment que trobarà a la secció "Gestió de la Subscripció" del web www.torres.es , en la qual es podrà descarregar el full de desistiment. 

No es podrà exercir el dret de desistiment quan existeixin indicis que l'estoig ha estat obert, manipulat o exposat a condicions inadequades. És obligatori retornar l'estoig protegit correctament, en el seu embalatge original.

No s'acceptarà cap paquet que no tingui algun dels elements d'identificació del remitent (nom, cognoms, adreça, número de la comanda). La devolució de l'estoig donarà lloc al reemborsament de la quota del trimestre corresponent.

Aquesta quantitat s'ingressarà al membre en un termini màxim de 7 (set) dies després de la recepció de l'estoig a les instal·lacions del Familia Torres Wine Club. Les devolucions de les quantitats pagades es faran sempre pel mateix mitjà de pagament utilitzat pel membre.

En tots els casos, s'enviarà un correu electrònic al membre amb la informació del reemborsament.

Per norma general, les despeses de devolució corren a càrrec del membre. Queden excloses d'aquest cas aquelles devolucions que es derivin d'una errada del Familia Torres Wine Club o d'algun defecte del producte, en aquest cas s'aplicarà allò que s’indica a la clàusula 7.3 següent.

Familia Torres Wine Club no acceptarà cap canvi o devolució si prèviament no n'ha rebut cap notificació. No s'acceptaran enviaments contra reemborsament.

De conformitat amb la legislació bancària, no es podran fer reemborsaments a targetes de crèdit amb la data de caducitat vençuda. En aquest cas, Familia Torres Wine Club es reserva el dret de sol·licitar al membre totes les dades que calgui per fer el reemborsament corresponent.

Garantia del producte

Al Familia Torres Wine Club regularment fem tasts dels productes que lliurem als nostres membres, i tenim una gran rotació de producte, la qual cosa ens permet detectar qualsevol anomalia. Tanmateix, és possible que alguna ampolla no arribi en bones condicions a la seva destinació. En aquest cas, la substituirem per una altra sense cap cost addicional, i sense perjudici d'allò que s'indica a la clàusula 5.1 anterior.

En aquest cas, Familia Torres Wine Club es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual o a reintegrar l'import de la quota, i alhora assumir les despeses de devolució i, si s'escau, de l'enviament posterior.

L'embalatge de l'enviament està dissenyat per evitar trencaments i els nostres partners són molt conscients de la fragilitat del producte, però és possible que es produeixi algun trencament.

En el moment en què rebis el paquet, segueix les passes següents:

 • Comprova la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment del lliurament.
 • Assenyala qualsevol anomalia a l'albarà de lliurament, i fes-hi constar les teves reserves o comentaris juntament amb la teva signatura.

Els proveïdors de transport no permeten la devolució de la mercaderia si el membre l'obre en la seva presència, però pot revisar l'exterior de la capsa i, si detecta que la caixa està humida o mullada, pot no acceptar l'enviament. L'agència de transports ens notificarà la incidència i automàticament tramitarem un enviament nou sense cap cost addicional.

Així mateix, el membre és conscient i accepta el risc que determinats productes, per les seves característiques, antiguitat o naturalesa, es puguin veure afectats ràpidament per causes externes i no atribuïbles en cap cas al Familia Torres Wine Club.

En cas que les ampolles rebudes no es corresponguin amb la seva quota, o el producte sigui defectuós, simplement cal enviar un correu electrònic a wineclub@torres.es o posar-se en contacte amb nosaltres al número de telèfon 93 817 73 09 per indicar-nos les teves dades i les de la teva comanda i reemplaçarem la comanda sense cap cost.

9. Modificacions d'aquestes condicions

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. Familia Torres Wine Club es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment, tots els canvis i modificacions que cregui convenients, modificar unilateralment les condicions d'afiliació de Familia Torres Wine Club, i fer ús d'aquesta facultat en qualsevol moment.

Qualsevol modificació d'aquestes condicions s'anunciarà convenientment, i es respectaran els drets dels consumidors en tot moment. L'entrada en vigor de les modificacions de les condicions d'afiliació es produeix des del moment de la seva publicació en aquesta pàgina web, com també de la comunicació, si escau, als membres del Club.

Si el membre no estigués d'acord amb les modificacions realitzades, pot tramitar la baixa de l'afiliació al Familia Torres Wine Club, en qualsevol moment, d'acord amb el que preveuen aquestes condicions.

10 Com protegim les teves dades des de Familia Torres?

En ser membre del Familia Torres Wine Club, les teves dades seran tractades d'acord amb el següent:

 1. Qui és el responsable de les teves dades?

MIGUEL TORRES, S.A., amb domicili al carrer  Miquel Torres i Carbó, 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) i CIF A-08933251.

 1. Amb quina finalitat tractem les teves dades?, què ens legitima tractar-les? i durant quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades seran tractades d'acord amb el següent:

Tractament/Finalitat

Base de legitimació

Durada

Afiliació a Familia Torres Wine Club: en el cas que et subscriguis com a membre del Familia Torres Wine Club , les teves dades seran tractades per gestionar la subscripció i els beneficis que comporta, com ara descomptes en productes, invitacions a esdeveniments, etc., gestionar el pagament de la quota corresponent, procedir a l'enviament dels productes, gestionar qualsevol incidència derivada de la subscripció, realitzar les reserves d’activitats o experiències a les que ens hagi indicat que vol assistir-hi, i realitzar aquelles comunicacions necessàries per a la prestació del servei (informació dels productes, canvis en les condicions, etc.) a través dels mitjans electrònics i/o postals.

Així mateix, al ser membre, i sempre i quan no hagis rebutjat la recepció de comunicacions comercials a través de la marcació de la casella corresponent disponible en el formulari de registre, tractarem les teves dades per enviar-te comunicacions sobre el Club, que poden incloure informació sobre els nostres productes, descomptes, promocions, invitacions a esdeveniments o enquestes d’opinió.

Relació contractual

En el cas de ser membre del Familia Torres Wine Club, les teves dades seran tractades mentre siguis membre i fins que et donis de baixa o t'oposis a aquest tractament.
Transcorregut aquest termini, les teves dades es conservaran durant 10 anys.

En el cas de se membre i que no hagis rebutjat l’opció de rebre comunicacions comercials, tractarem les teves dades amb aquesta finalitat sempre i quan no t’oposis al tractament.

Perfil dels nostres membres: fem perfils dels nostres membres. El perfil ens permet poder oferir els millors serveis, adaptats a les preferències dels nostres membres, i alhora proporcionar continguts de qualitat i personalitzats. Per a més informació sobre aquest tractament adreça't a l'apartat e) d’aquestes condicions.

Interès legítim

 

 1. A qui comunicarem les teves dades?

En ser membre podrem comunicar les teves dades a tercers que actuaran com a responsables del tractament, i que, per tant, determinaran les finalitats i els mitjans per als quals en faran ús. Aquests tercers poden ser empreses de logística per a l'enviament de mercaderies a l'adreça indicada, o empreses de prevenció del frau i gestió del pagament, com Stripe Payments Europe, Ltd., que tractarà les teves dades amb finalitats de gestióde pagaments i controls antifrau de les transaccions que realitzi. Per a més informació sobre com Stripe tracta les teves dades accedeix a: https://stripe.com/es/privacy .

Així mateix, és possible que si ens comuniques que desitges participar en una de les activitats o experiència que Familia Torres Wine Club ofereix als seus membres, les teves dades poden ser comunicades a tercers per tal que puguin dur a terme l’activitat.

Aquestes comunicacions es realitzaran d’acord amb la relació contractual existent entre ambdues parts.

Excepte les comunicacions de dades indicades al paràgraf anterior, les teves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altra manera a tercers, a excepció d'aquells proveïdors de serveis que duguin a terme determinades activitats per a nosaltres (gestió de la base de dades, etc.) però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies.

Alguns d'aquests proveïdors es poden trobar fora de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu tal com s'indica a l'apartat següent.

 1. Fem transferències internacionals?

En el cas que tercers, que ens ajuden en la prestació de serveis, realitzin el tractament de les teves dades de caràcter personal en espais fora de l'espai de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, ens assegurarem que les teves dades es protegeixin sempre amb les garanties necessàries, com ara:

 1. Clàusules tipus aprovades per la Unió Europea.
 2. Certificacions de tercers.

Podràs sol·licitar en qualsevol moment més informació sobre les garanties preses en cada cas posant-te en contacte amb el nostre Delegat de protecció de dades a dataprotect@torres.es.

 1. Elaborem perfils i prenem decisions automatitzades?

Tal com es descriu tot seguit, podrem fer un perfil de l'usuari, a partir de totes aquelles dades que ens hagis proporcionat.

Aquest perfil tindrà en compte, per exemple:

 • El teu comportament al web, en base a aquells productes seleccionats, moviments del cursor, interessos, preferències, productes adquirits.
 • Comportament davant de l'enviament de les nostres comunicacions.
 • Interacció que puguis realitzar a través d'altres canals com, per exemple, consultes als nostres canals d'informació o de contacte.
 • Informació que ens puguis proporcionar a través d'enquestes de satisfacció.

A més a més, t'informem que per a alguns serveis podem tractar les teves dades personals fent servir mitjans automatitzats. Això significa que determinades decisions es prenen de manera automàtica sense intervenció humana com, per exemple, segmentar-te en funció de l'interès que mostris en determinades seccions de la pàgina web o que pugui arribar a utilitzar altres serveis que puguem oferir.

En el cas que hagis acceptat rebre-les, les comunicacions comercials podran ser adaptades i personalitzades, segons els interessos dels usuaris, bé en base als productes i serveis sol·licitats, bé en base a aquelles dades que puguem deduir o obtenir de la teva navegació, interès en determinats continguts, reacció a les nostres comunicacions, entre d'altres.

Aquesta personalització es realitza de manera parcialment automatitzada, en el sentit que nosaltres determinem els paràmetres de la personalització, però la plataforma tecnològica és la que genera el perfil de l'usuari. No enviem comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, perquè considerem que és tant interès nostre com de l'usuari enviar o rebre informació que sigui rellevant, i perquè el fet de no segmentar no alteraria el nombre de comunicacions rebudes, sinó tan sols el seu contingut. En aquest sentit, si no desitges ser segmentat, preguem que no et subscriguis a les comunicacions comercials.

 1. Durant quant temps conservarem les teves dades de caràcter personal?

Totes les dades proporcionades seran conservades durant el termini indicat a l'apartat b) d’aquestes condicions.

Sense perjudici d'aquests terminis, les teves dades podran ser conservades de manera anonimitzada amb finalitats estadístiques o d'estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades en el cas que sigui necessari per complir amb les nostres obligacions legals que ens puguin forçar a conservar determinades dades durant un període de temps específic.

 1. Per què podem fer tractaments basats en l'interès legítim?

D'acord amb allò que s'indica a l'apartat b) d’aquestes condicions, podrem realitzar tractaments basats en l'interès legítim. Aquests tractaments ens permeten poder oferir els millors serveis, adaptats a les preferències dels nostres usuaris, i alhora proporcionar continguts de qualitat i personalitzats. A més a més del nostre interès propi, també hem valorat si aquests tractaments compleixen igualment l'interès legítim de l'usuari. En tot cas, s'ha realitzat la ponderació necessària que determina que el nostre interès legítim no preval sobre els drets i les llibertats dels nostres usuaris.

Podràs sol·licitar en qualsevol moment més informació sobre la ponderació de l'interès legítim posant-te en contacte amb el nostre Delegat de protecció de dades a l'adreça indicada a l'apartat 8 d’aquestes condicions. Aprofitem per recordar-te que tens dret a oposar-te als tractaments basats en l'interès legítim.

 1. Com puc exercir els meus drets i/o posar-me en contacte amb el Delegat de protecció de dades?

Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les teves dades, adreçant-te per escrit a Miquel Torres i Carbó, 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) o mitjançant correu electrònic a l'adreça dataprotect@torres.es, tot incloent la referència "Dades personals" i en ambdós casos aportant una fotocòpia del DNI o passaport, si s'escau.

Així mateix, pots revocar el consentiment prestat en aquells tractaments basats en el consentiment i/o oposar-te a la resta de tractaments sempre que sigui possible d'acord amb la normativa vigent. Sense perjudici de l'anterior, la revocació/oposició a algun tractament pot suposar que no puguem prestar algun servei.

En cas de dubte, qüestió, consulta o reclamació sobre la manera en què tractem les teves dades personals et pots posar en contacte amb el nostre Delegat corporatiu de protecció de dades, a través de l'adreça dataprotect@torres.es o bé enviant un escrit a l'adreça Miquel Torres i Carbó, 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) amb la referència "DPO".

T'informem que en el supòsit que no obtinguis resposta en un període raonable podràs interposar reclamació davant de l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades.

11.  Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de MIGUEL TORRES, S.A., i/o altres empreses del grup al qual pertany, i/o tercers dels quals sempre es disposa de la llicència corresponent. Queda expressament prohibida la utilització, sense consentiment previ, de qualsevol element de Torres que sigui objecte de protecció d'acord amb la legislació vigent relativa a la propietat industrial.  Especialment, no es podran utilitzar marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a Torres sense el permís escrit de Torres o de la tercera empresa.

12. Accions judicials

MIGUEL TORRES, S.A. i/o tercers llicenciadors es reserven la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els membres que violin o infringeixin aquestes condicions d'afiliació del Familia Torres Wine Club, com també que afectin qualsevol altre dret del Familia Torres Wine Club.

La relació entre Familia Torres Wine Club i el membre es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals del domicili del membre.

13.  Resolució de conflictes en línia

Pel que fa a la resolució de reclamacions en línia en matèria de consum, l'art. 14.1 del Reglament 524/2013 de la Comissió Europea facilita als consumidors una plataforma per interposar les seves reclamacions, que es troba disponible a l'enllaç següent:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14.  En cas de dubte

Si tens algun dubte o consulta des que fas la comanda fins que la reps, et pots posar en contacte amb nosaltres al telèfon 93 817 73 09 o a l'adreça de correu electrònic wineclub@torres.es.

 

 

FORMULARI DE DESISTIMENT PER ALS ESTOIGS ENVIATS

A l'atenció de MIGUEL TORRES, S.A., amb domicili al c/Miquel Torres i Carbó, 6, 08720 Vilafranca del Penedès, o enviant un correu electrònic a wineclub@torres.es amb la referència "Desistiment".

Mitjançant aquesta carta us comunico que desisteixo de l'enviament de l'estoig següent del Familia Torres Wine Club:

Núm. de comanda

 

Data de recepció

 

Nom i cognoms

 

DNI

 

Domicili

 

Correu electrònic

 

Telèfon de contacte

 

Data

 

Signatura (en cas que es presenti en paper)

 

 

Protecció de dades: MIGUEL TORRES, S.A. t'informa que les teves dates seran tractades amb la finalitat de gestionar la devolució del producte i fer-la efectiva si escau, o fer-te el nou lliurament en cas que sigui necessari.

Les teves dades només seran comunicades a les empreses de transport per a la recollida del producte, atès que és una comunicació necessària per a l'execució correcta del servei.

Si desitges ampliar la informació sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal, accedeix a la nostra política de privacitat a través de l'enllaç següent: Condicions d'afiliació | Condicions d'afiliació | (torres.es) i Política de privacitat | Política de privacitat | (torres.es) .