Sistemes de gestió

La Direcció de Miguel Torres S.A. manifesta el seu compromís amb la qualitat, la seguretat alimentària, el medi ambient i la seguretat i la salut en el treball a través del seu SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ.

Aquest compromís es reflecteix a la política del SIG que es comunica i revisa de manera periòdica.

Política del Sistema Integrat de Gestió

Certificats dels Sistemes de Gestió

Sistema de gestió de la qualitat: ISO 9001

El sistema de gestió de la qualitat, implantat a tots els cellers del Grup Família Torres, té com a objectiu planificar, controlar i millorar aquells elements de la nostra empresa que influeixen en la satisfacció del client i en l'assoliment dels resultats desitjats per l'organització.

Sistema de gestió de la qualitat: ISO 9001

Sistema de gestió mediambiental: ISO 14001

El sistema de gestió ambiental, d'acord amb la norma ISO 14001, té com a objectiu la protecció de l'entorn. Assegura una sistemàtica per a la millora continuada de l'acompliment mediambiental, la prevenció i la minimització de riscos, el compliment dels requisits legals i altres requisits subscrits aplicables a la nostra activitat i l'assoliment dels objectius en aquest àmbit.

Sistema de gestió mediambiental: ISO 14001

Sistema de gestió de la seguretat alimentària: ISO 22000

El sistema de gestió de la seguretat alimentària de Miguel Torres, d'acord amb la ISO 22000, té com a objectiu satisfer les expectatives i les necessitats dels nostres clients, tot garantint en qualsevol moment la seguretat alimentària dels nostres productes.

Sistema de gestió de la seguretat alimentària: ISO 22000

Sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals SGPRL

MIGUEL TORRES, S.A. atorga la màxima importància a tots els aspectes relatius a la seguretat i la salut dels seus col·laboradors/ores, i fixa el seu compromís en la prevenció dels accidents i en el compliment de la reglamentació de prevenció de riscos laborals. La nostra fita és assolir ZERO ACCIDENTS.

Sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals SGPRL

Sistema de gestió de l'energia: ISO 50001

FAMÍLIA TORRES aspira a l'excel·lència operativa i a la millora continuada en la reducció de costos energètics, en línia amb l'estratègia global de l'empresa.

L'ús mesurat i eficient de l'energia i les matèries primeres és un objectiu clau per a l'empresa, atès el cost elevat del mercat energètic i el reconeixement del fet que els recursos del nostre món són limitats. Per tot això cal dedicar esforç a generar i utilitzar l'energia de manera eficient i degudament registrada.

Creiem en l'eficiència energètica com la millor via per aconseguir la reducció dels consums energètics, augmentar la competitivitat de la nostra empresa i la protecció sostenible del medi ambient.

Sistema de gestió de l'energia: ISO 50001

Altres certificats

Sistema de gestió de seguretat de la informació ISO 27001

Miguel Torres, S.A. té implantat des del 2007 un sistema de gestió de seguretat de la informació (SGSI) sota l'estàndard ISO 27001.

El sistema, desenvolupat per garantir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de la informació per al desenvolupament de les seves activitats de negoci, es va desplegar l'any 2011 a totes les empreses de Família Torres a Espanya.

La Direcció considera la seguretat de la informació un aspecte fonamental per aconseguir la confiança dels seus clients i manté un compromís permanent respecte de la millora continuada del SGSI.

Sistema de gestió de seguretat de la informació ISO 27001

  • Política de Seguretat

Política de Seguretat

  • Normes de Seguretat

Normes de Seguretat