Toda la actualidad y las noticias más interesantes de Familia torres

International Wineries for Climate Action (IWCA) publica el primer informe anual i presenta la nova estructura de membres

Event / 2021 · 10 · 25

International Wineries for Climate Action (IWCA) va presentar el seu primer informe anual en una trobada amb mitjans de comunicació, que va tenir lloc a Londres la setmana passada, amb Miguel A. Torres, president de Família Torres, Rob Symington, director de Symington Family Estates i la moderadora convidada Fiona Macklin, de la campanya Race To Zero de les Nacions Unides.

Roy Symington, membre de la junta d’IWCA, va destacar que IWCA ha crescut per convertir-se en un col·lectiu amb 10 cellers membre i 12 membres candidats, que s'han unit a l'organització des que la van fundar els cellerers amb visió de futur Miguel A. Torres de Família Torres i Katie Jackson de Jackson Family Wines a Barcelona el febrer de 2019.

L’informe anual 2021 assenyala que els cellers d’IWCA han invertit considerablement en el càlcul i reducció de les seves emissions, i han compartit el seu coneixement i les seves millors pràctiques amb altres membres d’IWCA i amb la comunitat vitivinícola més àmplia per ajudar a constituir un moviment mundial. IWCA també ha crescut amb força com a organització i ja està registrada com una associació sense ànim de lucre de la classe 501(c)6. S'ha designat a  Meridian Institute com la seva nova secretaria. 

L'informe anual no és només un reflex de l'enfocament científic rigorós d’IWCA, sinó també un document que garanteix que els candidats i els membres són responsables dels seus compromisos i demostren un progrés tangible cap a la neutralitat climàtica per a l'any 2050. I això no només és un requisit per als membres d’ IWCA, sinó també per seguir formant part de la campanya Race To Zero.

Rob Symington també va destacar que la nova estructura de nivells per als membres (Applicant Members, Gold Members i Silver Members) té com a objectiu aconseguir nous membres i permetre als cellers unir-se fàcilment perquè puguin beneficiar-se dels consells d'altres membres sobre com realitzar el càlcul de GEH (gasos d'efecte hivernacle) i adoptar estratègies de reducció d'emissions.

Un dels objectius fundacionals d’IWCA és desenvolupar una metodologia estandarditzada perquè els cellers puguin calcular les emissions anuals dels GEH. A més, IWCA també va reconèixer la complexitat i el cost de calcular i auditar les emissions dels GEH, especialment per als petits cellers i per a aquells que comencen a mesurar les emissions dels GEH. Per superar aquest obstacle i facilitar la incorporació de nous membres, IWCA ha desenvolupat una calculadora de GEH i ja disposa d'una versió pilot per als cellers dels Estats Units que utilitzen factors d’emissions amb base als EEUU. Aquesta calculadora ha estat desenvolupada amb l'experiència tècnica de Sustridge Sustainability Consulting, i compleix amb els requisits de World Resources Institute (WRI), els protocols GHG i la norma ISO-14064. Està previst implementar actualitzacions regionals a la calculadora per ampliar la seva accessibilitat.

Fiona Macklin, de Race to Zero, va felicitar IWCA per la publicació del primer informe anual i va afirmar: “És meravellós veure cellers d’arreu del món unir-se a IWCA i, a través d’IWCA, unir-se a Race to Zero. Com la primera iniciativa col·laborativa del sector de l'alimentació i l'agricultura en Race to Zero, IWCA està demostrant lideratge i rigor en la gestió dels seus membres per complir amb els criteris sòlids i amb base científica necessaris per crear un món millor, més saludable i sense emissions de carboni. Aquesta onada de compromisos ambiciosos i accions dels membres d’IWCA mostrarà als governs nacionals que actors no governamentals de tota l'economia real estan immersos en la cursa cap a la descarbonització: no hi ha temps a perdre.”

Miguel A. Torres va afegir: “És clar que ja ningú es pot permetre una actitud d' “esperar i observar” davant del canvi climàtic; el que tenim és una crisi climàtica. És fonamental que es prenguin mesures a tots els nivells, en tots els sectors, en totes les parts de món perquè junts puguem posar fi a aquesta bogeria que farà que la nostra terra sigui gairebé inhabitable a finals d'aquest segle.”

International Wineries for Climate Action (IWCA) releases 1st Annual Report and presents new membership structure

Event / 2021 · 10 · 25

International Wineries for Climate Action presented its first Annual Report at a press briefing in London, with Miguel A. Torres (Familia Torres), Rob Symington (Symington Family Estates) and guest presenter Fiona Macklin from the UN-backed Race to Zero Campaign.

IWCA board member Rob Symington (Symington Family Estates) outlined that IWCA has grown into an international collective with 10 member wineries and 12 applicant members joining since its foundation by visionary winemakers Miguel A. Torres (Familia Torres) and Katie Jackson (Jackson Family Wines) in Barcelona in February 2019.

The 2021 Annual Report outlined that IWCA wineries have invested heavily in measuring and reducing their emissions and sharing their knowledge and best practices with other IWCA members and the broader wine community to help build a global movement. IWCA has also grown stronger as an organization and is now registered as a 501(c)6 nonprofit organization. The Meridian Institute has been appointed as a new secretariat.

The annual report is not only a reflection of the rigorous science-based approach of IWCA, but also a reporting document that ensures that applicants and members are held accountable to their commitments and demonstrate tangible progress towards climate neutrality by 2050. This is not only a requirement of IWCA membership, but also to remain part of the Race to Zero Campaign.

Rob Symington also highlighted that IWCA’s new tiered membership structure (with Applicant, Silver and Gold Members) aims to recruit new members and allow wineries to join earlier, enabling them to benefit from guidance from other members on how to conduct GHG (Greenhouse Gases) inventories and adopt emissions reductions strategies.

One of IWCA’s founding objectives was to develop a standardized methodology for wineries to account for annual GHG emissions. Yet IWCA also recognized how complex and costly it can be to calculate and audit GHG emissions, particularly for small wineries and wineries new to GHG emissions measurement. To help reduce this barrier and help recruit more members, IWCA developed a GHG calculator and a pilot version is now available for U.S. based wineries using U.S. based emissions factors. The calculator has been developed with the technical expertise of Sustridge Sustainability Consulting, and is aligned with the World Resources Institute (WRI), GHG Protocols and ISO-14064 standards. The plan is to implement regional updates to the tool and make it more widely accessible.

Fiona Macklin from Race to Zero congratulated IWCA on its first Annual Report and said: “It’s wonderful to see wineries from across all corners of the world joining IWCA, and through IWCA joining Race to Zero. As the first Partner initiative from the food and agriculture sector in Race to Zero, IWCA is demonstrating leadership and rigour in managing its members to meet the robust, science-aligned criteria needed to race towards a better, healthier, zero carbon world. This groundswell of ambitious commitments and action from IWCA members will give confidence to national government that non-state actors from across the real economy are racing to decarbonise: there is no time to lose.”

Miguel A. Torres added: “It is clear that no one can afford a “stand by and watch” attitude towards climate change anymore; what we have is a climate crisis. It is crucial that action is taken on all levels, in all sectors, in all parts of the world so that together we can put a stop to this madness that will make our earth almost uninhabitable at the end of this century.”

International Wineries for Climate Action (IWCA) publica su primer informe anual y presenta la nueva estructura de miembros

Event / 2021 · 10 · 25

International Wineries for Climate Action (IWCA) presentó su primer informe anual en un encuentro con medios de comunicación, que tuvo lugar en Londres la semana pasada, con Miguel A. Torres, presidente de Familia Torres, Rob Symington, director de Symington Family Estates, y la moderadora invitada Fiona Macklin, de la campaña Race To Zero de Naciones Unidas.

Roy Symington, miembro de la junta de IWCA, destacó que IWCA ha crecido para convertirse en un colectivo con 10 bodegas miembro y 12 miembros candidatos, que se han unido a la organización desde su fundación por los bodegueros con visión de futuro Miguel A. Torres de Familia Torres y Katie Jackson de Jackson Family Wines en Barcelona en febrero de 2019.

El informe anual 2021 señala que las bodegas de IWCA han invertido considerablemente en la medición y reducción de sus emisiones, y han compartido su conocimiento y sus mejores prácticas con otros miembros de IWCA y con la comunidad vitivinícola más amplia para ayudar a constituir un movimiento mundial. IWCA también ha crecido con fuerza como organización y ya está registrada como una asociación sin ánimo de lucro de la clase 501(c)6. Se ha designado a Meridian Institute como su nueva secretaría.

El informe anual no es solo un reflejo del enfoque científico riguroso de IWCA, sino también un documento que garantiza que los candidatos y los miembros son responsables de sus compromisos y demuestran un progreso tangible hacia la neutralidad climática para el año 2050. Y esto no solo es un requisito para los miembros de la IWCA, sino también para seguir formando parte de la campaña Race To Zero.

Rob Symington también destacó que la nueva estructura de niveles para los miembros (Applicant Members, Gold Members y Silver Members) tiene como objetivo conseguir nuevos miembros y permitir a las bodegas unirse fácilmente para que puedan beneficiarse de los consejos de otros miembros sobre cómo realizar el cálculo de GEI (gases de efecto invernadero) y adoptar estrategias de reducción de emisiones.

Uno de los objetivos fundacionales de IWCA es desarrollar una metodología estandarizada para que las bodegas puedan calcular las emisiones anuales de los GEI. Además, IWCA también reconoció la complejidad y el coste de calcular y auditar las emisiones de los GEI, especialmente para las pequeñas bodegas y para aquellas que empiezan a medir las emisiones. Para superar este obstáculo y facilitar la incorporación de nuevos miembros, IWCA ha desarrollado una calculadora de GEI y ya dispone de una versión piloto para las bodegas de Estados Unidos que utilicen factores de emisiones con base en los EEUU. Dicha calculadora ha sido desarrollada con la experiencia técnica de Sustridge Sustainability Consulting, y cumple con los requisitos de World Resources Institute (WRI), los protocolos GHG y la norma ISO-14064. Está previsto implementar actualizaciones regionales en la calculadora para ampliar su accesibilidad.

Fiona Macklin, de Race to Zero, felicitó a IWCA por la publicación de su primer informe anual y afirmó: “Es maravilloso ver a bodegas de todos los rincones del mundo unirse a IWCA y, a través de IWCA, unirse a Race to Zero. Como la primera iniciativa colaborativa del sector de la alimentación y la agricultura en Race to Zero, IWCA está demostrando liderazgo y rigor en la gestión de sus miembros para cumplir con los criterios sólidos y con base científica necesarios para crear un mundo mejor, más saludable y sin emisiones de carbono. Esta ola de compromisos ambiciosos y acciones de los miembros de IWCA mostrará a los gobiernos nacionales que actores no gubernamentales de toda la economía real están inmersos en la carrera hacia la descarbonización: no hay tiempo que perder”.

Miguel A. Torres añadió: “Está claro que ya nadie puede permitirse una actitud de “esperar y observar” hacia el cambio climático; lo que tenemos es una crisis climática. Es fundamental que se tomen medidas a todos los niveles, en todos los sectores, en todas las partes del mundo para que juntos podamos poner fin a esta locura que hará que nuestra tierra sea casi inhabitable a finales de este siglo”.

Família Torres fomenta la investigació per abordar els reptes de la viticultura

Event / 2021 · 10 · 21

Mireia Torres, directora d'Innovació i coneixement de Família Torres, trenca una llança a favor de la investigació vitivinícola per afrontar el futur, marcat per la crisi climàtica, i valoritzar el vi espanyol. En el tast de vins experimentals que va impartir ahir dimecres, 20 d'octubre, en el Saló Gourmets de Madrid, Mireia Torres va incidir en la necessitat de "tenir la ment oberta" pel que fa a R+D+i i va reclamar a l’administració "més flexibilitat i facilitats per experimentar amb varietats adaptades al canvi climàtic, amb l'objectiu de compartir resultats i cohesionar esforços".

Amb aquestes paraules finalitzava un tast inèdit de vins experimentals en què Mireia Torres, acompanyada pel sommelier Sergi Castro, va mostrar les principals línies de recerca en les que està treballant Família Torres. Quatre projectes enfocats a millorar la qualitat dels vins, fomentar la biodiversitat i sostenibilitat i recuperar el patrimoni vitivinícola, alhora que permeten abordar els reptes actuals de la vitivinicultura.

El tast va començar amb el projecte d'identificació i caracterització de llevats autòctons, que Família Torres va iniciar el 2013 en algunes de les seves finques més emblemàtiques, amb l'objectiu de potenciar l'expressió del terrer en el vi i dotar-lo de singularitat. Per exemplificar aquesta línia d'investigació, es van tastar dues mostres de chardonnay 2018 procedents de la finca de Milmanda, a la Conca de Barberà: una mostra amb llevats comercials i una altra amb llevats autòctons en una combinació de llevats Saccharomyces i no Saccharoyces seleccionats d'entre 95 colònies aïllades inicialment i sotmeses a estudi durant diversos anys.

Segons Mireia Torres, a nivell analític no hi ha grans diferències; aquestes es perceben sobretot en el moment del tast. "Els llevats autòctons fomenten l'expressivitat del vi i el doten d'un caràcter diferencial, molt característic de la vinya. Fan que el vi sigui realment únic", va comentar. "És un vi amb un nas i boca molt vius, amb molta immediatesa, però sense que aquesta potència aromàtica afecti la seva longevitat", va afegir Sergi Castro. Aquest treball ja s'ha cristal·litzat en el vi Milmanda 2018, que realitza part de la fermentació amb llevats autòctons.

Forcada 2019 va ser el vi blanc triat per mostrar el projecte de recuperació de varietats ancestrals que va iniciar Miguel A. Torres, actual president de Família Torres, a principis dels anys 80. La cinquena generació va re-enfocar fa anys aquest projecte, no només buscant el potencial enològic de les varietats recuperades, que ja superen les 50, sinó també la seva capacitat d'adaptació al canvi climàtic, amb maduracions més prolongades, però mantenint l’acidesa. Forcada és una varietat que reuneix aquests requisits; és de cicle llarg, maduració tardana, molt expressiva i amb una excel·lent acidesa. Un vi que prové de l'Alt Penedès i que sorprèn pel seu "caràcter atlàntic tot i ser mediterrani", va comentar el sommelier de Família Torres.

Una altra de les varietats ancestrals recuperades, en aquest cas la moneu plantada al Castell de la Bleda, al Penedès, va servir també per explicar la investigació que el celler centenari està duent a terme per elaborar vins sense sulfits afegits. L'experimentació s'ha realitzat amb un moneu 2020, vinificat en tenalles de 700 litres de capacitat, amb la mínima intervenció. Com que es tracta d'una varietat resistent i ben adaptada a la climatologia del Penedès, aquest tipus de vinificació sense intervenció ha permès potenciar l'expressió del raïm en el vi. Segons Mireia Torres, "continuarem desenvolupant aquesta línia de treball fins que aconseguim garantir l'estabilitat dels vins naturals i llavors serà el moment de presentar-los al mercat".

En el tast també es van incloure dos vins de varietats minoritàries, amb les quals Mireia Torres està experimentant: un moscatell rosat i un petit verdot. Aquí prioritza, com en el cas de les ancestrals, la seva singularitat i capacitat d'adaptar-se al canvi climàtic. El moscatell rosat de gra petit 2019, cultivat a la finca Mas La Flassada a Tarragona, és una variant de la varietat més estesa, amb un cicle de maduració més llarg, un aspecte que la fa especialment interessant de cara al canvi climàtic, a més de ser un vi molt aromàtic i alhora extremadament fi i delicat.

El petit verdot és, de fet, un projecte del celler Jean Leon, que també dirigeix ​​Mireia Torres. Aquesta és una varietat originària de Bordeus molt poc freqüent a Catalunya, que el celler cultiva a la seva finca del Penedès des del 2006 i que pot ser molt interessant des del punt de vista de canvi climàtic, ja que és de maduració tardana i dona vins d'una gran qualitat. Són vins vius, aromàtics, amb tanins rodons, color vibrant i molt bona acidesa. Jean Leon presentarà en breu al mercat un monovarietal de petit verdot de l'anyada 2020, que serà el nou exponent de la gamma de vins experimentals que va estrenar el 2015.

Així acabava el tast de vins experimentals, on van assistir unes 40 persones i amb el qual Família Torres va voler posar de manifest la seva aposta per la investigació i desenvolupament en viticultura i enologia, com a part de la seva essència centrada en l’excel·lència i millora constant. Per Mireia Torres, la R+D+i "és clau per mostrar tot el potencial del vi espanyol i dotar-lo de més valor" i per això va destacar la tasca que realitzen entitats com la Plataforma Tecnològica del Vi, amb el suport de la OIVE, per fomentar la innovació oberta en el sector vitivinícola espanyol.

Familia Torres se vuelca en la investigación para abordar los retos de la viticultura

Event / 2021 · 10 · 21

Mireia Torres, directora de Innovación y conocimiento de Familia Torres, rompe una lanza en favor de la investigación vitivinícola para afrontar el futuro, marcado por la crisis climática, y valorizar el vino español. En la cata de vinos experimentales que impartió ayer miércoles, 20 de octubre, en el Salón Gourmets de Madrid, Mireia Torres incidió en la necesidad de “tener la mente abierta” en lo que a I+D+i se refiere y reclamó a la administración “más flexibilidad y facilidades para experimentar con variedades adaptadas al cambio climático, con el objetivo de compartir resultados y cohesionar esfuerzos”.

Con estas palabras finalizaba una cata inédita de vinos experimentales en la que Mireia Torres, acompañada por el sommelier Sergi Castro, mostró las principales líneas de investigación en las que está trabajando Familia Torres. Cuatro proyectos enfocados a mejorar la calidad de los vinos, fomentar la biodiversidad y sostenibilidad y recuperar el patrimonio vitivinícola, a la vez que permiten abordar los retos actuales de la vitivinicultura.

La cata comenzó con el proyecto de identificación y caracterización de levaduras autóctonas, que Familia Torres inició en 2013 en algunas de sus fincas más emblemáticas, con el objetivo de potenciar la expresión del terruño en el vino y dotarlo de singularidad. Para ejemplificar esta línea de investigación, se cataron dos muestras de chardonnay 2018 procedentes de la finca de Milmanda, en la Conca de Barberà: una muestra con levaduras comerciales y otra con levaduras autóctonas en una combinación de levaduras Saccharomyces y no Saccharoyces seleccionadas de entre 95 colonias aisladas inicialmente y sometidas a estudio durante varios años.

Según Mireia Torres, a nivel analítico no hay grandes diferencias; éstas se perciben sobre todo en el momento de la cata. “Las levaduras autóctonas fomentan la expresividad del vino y lo dotan de un carácter diferencial, muy característico del viñedo. Hacen que el vino sea realmente único”, comentó. “Es un vino con una nariz y boca muy vivas, con mucha inmediatez, pero sin que esta potencia aromática afecte su longevidad”, añadió Sergi Castro. Este trabajo ya se ha cristalizado en el vino Milmanda 2018, que realiza parte de la fermentación con levaduras autóctonas.

Forcada 2019 fue el vino blanco elegido para mostrar el proyecto de recuperación de variedades ancestrales que inició Miguel A. Torres, actual presidente de Familia Torres, a principios de los años 80. La quinta generación reenfocó hace años este proyecto, no solo buscando el potencial enológico de las variedades recuperadas, que ya superan las 50, sino también su capacidad de adaptación al cambio climático, con maduraciones más prolongadas, pero manteniendo la acidez. Forcada es una variedad que reúne estos requisitos; es de ciclo largo, maduración tardía, muy expresiva y con una excelente acidez. Un vino que proviene del Alt Penedès y que sorprende por “el carácter atlántico a pesar de ser mediterráneo”, comentó el sommelier de Familia Torres.

Otra de las variedades ancestrales recuperadas, en este caso la tinta moneu plantada en el Castell de la Bleda, en el Penedès, sirvió también para explicar la investigación que la bodega centenaria está llevando a cabo para elaborar vinos sin sulfitos añadidos. La experimentación se ha realizado con un moneu 2020, vinificado en tinajas de 700 litros de capacidad, con la mínima intervención. Al tratarse de una variedad resistente y bien adaptada a la climatología del Penedès, este tipo de vinificación sin intervención ha permitido potenciar la expresión de la uva en el vino. Según Mireia Torres, “continuaremos desarrollando esta línea de trabajo hasta que consigamos garantizar la estabilidad de los vinos naturales y entonces será el momento de presentarlos al mercado”.

En la cata también se incluyeron dos vinos de variedades minoritarias, con las que Mireia Torres está experimentando: un moscatel rosado y un petit verdot. Aquí prioriza, como en el caso de las ancestrales, su singularidad y su capacidad de adaptarse el cambio climático. El moscatel rosado de grano pequeño 2019, cultivado en la finca Mas La Flassada en Tarragona, es una variante de la variedad más extendida, con un ciclo de maduración más largo, lo que la hace especialmente interesante de cara al cambio climático, además de ser un vino muy aromático y extremadamente fino y delicado al mismo tiempo.

El petit verdot es, de hecho, un proyecto de la bodega Jean Leon, que también dirige Mireia Torres. Esta es una variedad originaria de Burdeos muy poco frecuente en Catalunya, y también en España, que la bodega cultiva en su finca del Penedès desde 2006 y que puede ser muy interesante desde el punto de vista de cambio climático, ya que es de maduración tardía y da vinos de una gran calidad. Son vinos vivos, aromáticos, con taninos redondos, color vibrante y muy buena acidez. Jean Leon lanzará en breve al mercado un monovarietal de petit verdot de la añada 2020, que será el nuevo exponente de la gama de vinos experimentales que estrenó en 2015.

Concluía así la cata de vinos experimentales, a la que asistieron unas 40 personas y con la que Familia Torres quiso poner de manifiesto su apuesta por la investigación y desarrollo en viticultura y enología, como parte de su esencia centrada en la excelencia y mejora constante. Para Mireia Torres, el I+D+i “es clave para mostrar todo el potencial del vino español y dotarlo de más valor” y por eso destacó la labor que realizan entidades como la Plataforma Tecnológica del Vino, con el apoyo de la OIVE, para fomentar la innovación abierta en el sector vitivinícola español.

Arriben les experiències de verema al Penedès amb Família Torres

Event / 2021 · 08 · 24

El setembre, els amants del vi i la natura poden gaudir de la verema amb les quatre experiències que ofereix  Família Torres a les seves vinyes de Pacs del Penedès: Verema en família per participar activament en la collita i aprendre sobre viticultura; Del cep a la copa per conèixer les particularitats d’algunes varietats de raïm en fruit i en vi; Pícnic de verema per gaudir de les vinyes i el paisatge, i Nit de verema per sopar sota les estrelles.

Aquestes experiències se celebraran el 4 de setembre en el marc de la Festa de la Verema, una jornada plena d’activitats per a tots els públics que impulsa Penedès Turisme per celebrar el moment més esperat per a tot viticultor i cellerer. Nit de verema i Verema en família també es repetiran l’11 i 12 de setembre respectivament.

‘Verema en família’ ofereix l’oportunitat de viure la verema en primera persona; és una activitat molt amena per gaudir en família i amb amics, on s’aprèn sobre viticultura i es coneix de primera mà en què consisteix una verema tradicional. Aquesta activitat arrenca amb un tradicional esmorzar de pagès a l’aire lliure al Jardí Restaurant El Celleret per contiuar amb la verema d’algunes parcel·les de l’emblemàtica finca Mas La Plana. Els participants finalitzen l’activitat amb un tast de dos vins de Família Torres i most per als més petits.

‘Pícnic de verema’ és una divertida proposta culinària per esmorzar envoltat de vinyes al Jardí Restaurant El Celleret, amb productes de proximitat i plats estiuencs com amanida, gaspatxo, broquetes de pollastre i botifarra a la brasa i fruita de temporada, tot maridat amb la gamma de vins Vinyarets (DO Penedès). També s’ofereix menú infantil i plats a la carta.

‘Del cep a la copa’ està pensada per aquelles persones que vulguin aprofundir en el món del vi i descobrir les particularitats de les diferents varietats de raïm, tastant-les primer en forma de fruit i després en forma de vi. Una experiència sensorial en què es tastaran alguns dels vins més emblemàtics de Família Torres i que ha estat premiada com Millor experiència per la revista britànica Drinks International i la World Food Travel Association.

‘Nit de verema sota les estrelles’ és una proposta romàntica per gaudir dels cels del Penedès i les agradables temperatures nocturnes. El sopar se servirà sota les estrelles, al jardí d’El Celleret, i estarà harmonitzada amb grans vins de Família Torres i música en viu. La proposta gastronòmica, elaborada pel xef Sergi Millet, inclou una amanida de verema amb raïm i sardines i un humus de cigrons amb bacallà com a entrants, acompanyats d’un Cordillera Brut de Chile i un Vinyarets Blanc del Penedès; com a plat principal un melós de vedella amb bolets, patates al forn i salsa de vi negre maridat amb Mas La Plana; i per finalitzar una pasta de full amb crema i préssec de l’Ordal amb el licor Magdala.

Família Torres compta amb la certificació Safe Travels en compliment dels protocols normalitzats de mesures de seguretat i prevenció contra la Covid-19, un segell promogut pel World Travel & Tourism Council (WTTC) i gestionat per Turisme de Barcelona. Les experiències tenen aforament limitat i es requereix reserva prèvia a través de https://www.torres.es/ca/experiencies/penedes o contactant amb el departament d’enoturisme de Família Torres al 93 817 7330 o reservas@torres.es.

Verema en família:

4 i 12 de setembre, de 10h a 13h

Preu: 25€ (adults) i 12€ (nens)

Pícnic de verema: 

4 de setembre, de 12h a 15:30h

Preu: 25€ (adults) i 12€ (menú infantil)

Del cep a la copa:

4 de setembre, de 18:30h a 20h

Preu: 38€ 

Nit de verema sota les estrelles:

4 i 11 de setembre, de 20:30h a 1h

Preu menú: 55€

 

Llegan las experiencias de vendimia en el Penedès con Familia Torres

Event / 2021 · 08 · 24

En septiembre, los amantes del vino y la naturaleza pueden disfrutar de la vendimia con las cuatro experiencias que ofrece Familia Torres en sus viñedos de Pacs del Penedès: Vendimia en familia para participar activamente en la cosecha y aprender sobre viticultura; De la cepa a la copa para conocer las particularidades de algunas variedades de uva en fruto y en vino; Picnic de vendimia para disfrutar de los viñedos y del paisaje, y Noche de vendimia para cenar bajo las estrellas.

Estas experiencias se celebrarán el 4 de septiembre en el marco de la Fiesta de la Vendimia, una jornada llena de actividades para todos los públicos que impulsa Penedès Turisme para celebrar el momento más esperado por todo viticultor y bodeguero. Dos de ellas, Noche de vendimia y Vendimia en familia se repetirán también el 11 y 12 de septiembre respectivamente.

‘Vendimia en familia’ ofrece la oportunidad de vivir la vendimia en primera persona; es una actividad muy amena, que puede disfrutarse en familia y con amigos, donde se aprende sobre viticultura y se conoce de primera mano en que consiste una vendimia tradicional. Esta actividad arranca con un tradicional desayuno de payés al aire libre en el Jardí Restaurant El Celleret para seguir con la vendimia de algunas parcelas de la emblemática finca Mas La Plana. Los participantes finalizan la actividad con una cata de dos vinos de Familia Torres y mosto para los más pequeños.

‘Picnic de vendimia’ es una divertida propuesta culinaria para almorzar rodeado de viñedos en el Jardí Restaurant El Celleret, con productos de proximidad y platos veraniegos como ensalada, gazpacho, brochetas de pollo y butifarra a la brasa y fruta de temporada, todo ello maridado con la gama de vinos Vinyarets (DO Penedès). También se ofrece menú infantil y platos a la carta. 

‘De la cepa a la copa’ está pensada para aquellas personas quieran profundizar en el mundo del vino y descubrir las particularidades de diferentes variedades de uva, catándolas primero en forma de fruto y después en forma de vino. Una experiencia sensorial en la que se descorchan algunos de los vinos más emblemáticos de Familia Torres y que ha sido premiada como Mejor experiencia por la revista británica Drinks International y la World Food Travel Association.

‘Noche de vendimia bajo las estrellas’ es una propuesta romántica para disfrutar de los cielos del Penedès y las agradables temperaturas nocturnas. La cena se servirá bajo las estrellas, en el jardín de El Celleret, y estará harmonizada con grandes vinos de Familia Torres y música en vivo. La propuesta gastronómica, elaborada por el chef Sergi Millet, incluye una ensalada de vendimia con uva y sardinas y un humus de garbanzos con bacalao como entrantes, acompañados de un Cordillera Brut de Chile y un Vinyarets Blanc del Penedès; como plato principal un meloso de ternera con setas, patatas al horno y salsa al vino tinto maridado con Mas La Plana; y para finalizar un hojaldre con crema y melocotón del Ordal con el licor Magdala.

Familia Torres cuenta con la certificación Safe Travels en cumplimiento de los protocolos normalizados de medidas de seguridad y prevención contra la Covid-19, un sello promovido por el World Travel & Tourism Council (WTTC) y gestionado por Turisme de Barcelona. Las experiencias tienen aforo limitado por lo que se requiere reserva previa a través de www.torres.es/es/experiencias/penedes o contactando con el departamento de enoturismo de Familia Torres en el 93 817 7330 o reservas@torres.es.

Vendimia en familia:

4 y 12 de septiembre, de 10h a 13h

Precio: 25€ (adultos) y 12€ (niños)

Pícnic de vendimia: 

4 de septiembre, de 12h a 15:30h

Precio: 25€ (adultos) y 12€ (menú infantil)

De la cepa a la copa:

4 de septiembre, de 18:30h a 20h

Precio: 38€  

Noche de vendimia bajo las estrellas:

4 y 11 de septiembre, de 20:30h a 1h

Precio menú: 55€

“Regenerative agriculture helps sequester CO2, brings soils back to life, and halts erosion”

Event / 2021 · 06 · 18

Familia Torres organized the First Regenerative Viticulture Conference to coincide with the World Day to Combat Desertification and Drought, held annually on 17 June and focused this year on transforming degraded land into healthy land. The conference boasted the presence of renowned national and international experts who provided an in-depth look at regenerative agriculture and called for a swift transition to this model. Not only has it shown immense benefits from an environmental standpoint in the current climatic context, but it has economic advantages as well.

“In five years, conventional farming destroys the soil that nature has taken 40 years to create”, explained Francesc Font, an agricultural technical engineer specialized in regenerative agriculture and member of Agroassessor Consultors Tècnics. By contrast, “regenerative agriculture helps sequester CO2 – therefore mitigating the climate crisis – brings the soil and environment back to life – therefore encouraging diversity – and halts erosion”, explained the farmer, who practices what he preaches at his family farms.

This agricultural model, Font explained, is based on “cultivating and nourishing the soil so that in turn it can nourish the crops that grow in it”. Pilar Andrés, senior researcher at CREAF (Centre for Ecological Research and Forestry Applications) and an expert in soil biodiversity, speaks of soils that are literally alive: “they are a complex ecosystem of micro-organisms that play a crucial role in the carbon cycle and soil fertility”. Andrés specified that “more carbon (on a global average) resides within one square metre of soil, at a depth of three metres, than in all plant life and the entire upper atmosphere of that square meter”.

For Miquel Torres Maczassek, fifth generation Familia Torres and the company's general manager, “regenerative viticulture is the only model whose primary focus is on soil carbon capture, and we have to reinforce this function of the soil to contain the climate crisis and help the planet recover”. 

In his welcome address, the Mayor of Vilafranca del Penedès, Pere Regull, called for urgent action on climate change, “because if we don't do anything, the consequences will be dire”. The conference was held at Vinseum, the museum of wine cultures of Catalonia in Vilafranca del Penedès, and was broadcast via a live stream.

Case studies in environmental and economic success

Throughout the conference, speakers provided several practical examples and their results. Darren Doherty, founder of Regrarians and an international consultant and trainer in regenerative agriculture, showed how these types of crops are not at odds with quality: “...one [vineyard] we are working with in western Australia [...] their Cabernet is in the top 100 wines in the world”. Also referencing Australia, James Sweetapple – winegrower, winemaker, and owner of Cargo Road Wines – stated that thanks to regenerative agriculture – an approach he adopted a decade ago – his “carrying capacity has increased 11.25% “ even though the drought in the country “was the worst in 100 years”.

Miquel Torres Maczassek commented on how “the resilience of regenerative viticulture brings greater consistency to the wine. The wine better reflects the fertility of the soil and, in drought years, we can obtain more elegant wines”.

Allan Savory, the ecologist behind the idea of holistic management and president and founder of the Savory Institute, presented the results of a Ohio State University study on the first farmers that Savory trained when he arrived in the country: “...early adopters who started to manage holistically around the US [...] averaged a 300% increase in profits. [...] at the time of this study, over the US, more than 600,000 family farms went bankrupt”.

An urgent transition

Miquel Torres Maczassek announced that “we have launched a plan to implement the regenerative model in 500 hectares of organic vineyards in Catalonia, which will bring life back to the soils and make it possible to regenerate them, as nature would, based on a holistic vision of the land”. Committing to regenerative viticulture will enable the winery to continue cutting its emissions and achieve carbon neutrality before 2050.

The general manager of Familia Torres also revealed plans to create a regenerative viticulture association, in conjunction with AgroAssessor and other wineries, to share information and experiences. It would also provide a meeting place for winegrowers and farmers who are working with a regenerative management model or are interested in doing so.

In a debate moderated by environmental journalist Cori Calero, regenerative agriculture consultant Josep Ramon Sainz de la Maza and Keyline design and holistic management expert Manel Badía underscored the importance of promoting this model and offering training courses to overcome the resistance to change.

The most compelling message came from James Sweetapple: “please start now. Please don't hesitate, please start now. You will save money. You will save on input costs. You will be helping save your environment, which in turn is going to save our environment, which in turn is going to save your children’s environment, please start now. If you start now and do good thinking, you will be able to change your land quite quickly, and you will be happier, and our future will be happier, and together our planet will happier. So please start now”.

In closing the conference, Elisenda Guillaumes, the head of the Department for Agriculture and Livestock of the Generalitat de Catalunya, insisted that “the future will be regenerative – or there won't be a future” and announced that the department will “support livestock breeders and farmers in this transition”.

Click here to watch the videos of the conference

Horeca Challenge, organized by Mediapro, Damm and Familia Torres, culminates in the Demo Day before investors

Event / 2021 · 07 · 08

Horeca Challenge, the initiative launched by the MEDIAPRO Group, Damm and Familia Torres to promote the restaurant and catering sector and to develop innovative solutions to boost bar and restaurant sector business in the medium term, culminated this Thursday with the Demo Day, during which the winning startups in the challenge, Click And Plan, PurificAir and Miss Tipsi, demonstrated the results from their pilot tests over the past months to a group of key investors and companies.

Click And Plan, winner in the Customer Influx Management Projects category, have been testing their digital solution to generate influx management plans over the past months in commercial venues in both Zaragoza and Madrid. Thanks to holding small events (trivial pursuit challenges, language classes, etc.), the premises attracted hundreds of new customers and increased turnover, in some cases by up to 50% versus figures for the same time and day of the week in which no events were held. At the end of the test, the four locations in Zaragoza have requested to continue with the startup's payment plan.

Meanwhile, Miss Tipsi, winner in the Profitability Optimization Projects category, showcased the results achieved after implementing its management system for the bar and restaurant sector with four new clients thanks to the Horeca Challenge. These pilot tests allowed the company to analyze what time slots are busier to optimize staffing levels, sales produced per hour, how successful the menu is or inventory management, in addition to demonstrating that the use of digital ordering on the terrace increases turnover by up to 10% not only because of faster service, but also because orders serviced are stored for reuse.

Finally, PurificAir, in the Projects to Ensure Sanitary Conditions category, chose four locations in Valencia in an effort to demonstrate the effectiveness of its solution to improve air quality. Depending on the number of devices used, microorganisms present in the air inside the premises can be eliminated, improving the quality of the air that customers breathe, in addition to eliminating microorganisms deposited on surfaces.

Among the Demo Day audience were prominent entities, investors, funds, and companies such as Antai, FI Group, Bonsai Partners and Nekko Capital. In addition, the Demo Day has concluded with a round table in which Albert Torruella (ACCIÓ), Miquel Martí (Tech Barcelona) and Agustín Picchi (Spanish Startups) participated and where the project itself as well as the impact of the innovation in the sector were discussed and measured.

“In such a complicated public health context, we have seen how technology drives the improvement of business management in bars and restaurants while offering entertainment solutions to users beyond the key days of sporting events. Having been able to collaborate with such important partners as Damm and Familia Torres has made the process an optimal experience that opens the doors to possible future collaborations in the sector”, highlights María Carmen Fernández, Director of Innovation and New Businesses of the Mediapro Group.

“Our priority in this project was to collaborate with Familia Torres and Grupo Mediapro in promoting innovative initiatives that could favor the recovery of a fundamental sector for Damm and for the country's economy, such as the hospitality industry. Undoubtedly, a day like today reaffirms that the commitment to open innovation in the launch of the Horeca Challenge has been a success and that initiatives like these are key to that recovery”, says Laura Gil, director of digital transformation at Damm. 

Mireia Torres, Director of Innovation and Know-how at Familia Torres, commented of the event, “the experience has been very positive, not only because of the excellent reception it received, with more than 200 projects presented, and the success of the pilots, but also because of the excellent collaboration throughout between the partners, which we hope lays the foundations and framework for future collaboration in the field of open innovation”.

The initiative

Mediapro, Damm and Familia Torres launched the Horeca Challenge at the end of 2020, a call for startups in search of innovative business ideas for the catering sector, one of the industries hardest hit due to the consequences of COVID-19. More than 200 companies presented their innovative solution projects, and the jury, made up of professionals from Mediapro, Damm, Familia Torres and ACCIÓ, selected the winning projects in each of the three categories for the challenge: Click and Plan (Zaragoza), Miss Tipsi (Madrid) and PurificAir (Valencia). After receiving notification of their success, the three startups carried out pilot tests of their proposals in a real environment for a period of three months, co-financed by Mediapro, Damm and Familia Torres (€6,000 per project).

Horeca Challenge is supported by ACCIÓ, F6S, the Gremi de Restauració de Barcelona, ​​Hostelería de España, Tech Barcelona and Spanish Startups.

Horeca Challenge, organitzat per Mediapro, Damm i Família Torres, culmina amb el Demo Day davant inversors

Event / 2021 · 07 · 08

Horeca Challenge, la iniciativa llançada per Grup MEDIAPRO, Damm i Família Torres per donar suport al sector de la restauració i desenvolupar noves solucions que permetin impulsar a mig termini el negoci de bars i restaurants, ha culminat aquest dijous amb el Demo Day. En l’acte, les startups guanyadores de la convocatòria, Click And Plan, PurificAir i Miss Tipsi, han explicat a destacats inversors i companyies els resultats de les proves pilot dutes a terme durant els darrers mesos.

Click And Plan, la guanyadora en la categoria de Projectes de gestió d'afluència de clients, ha testat durant els darrers tres mesos la seva solució digital per organitzar plans en locals de Saragossa i Madrid. Gràcies a la celebració de petits esdeveniments (trivials, classes d'idiomes, etc.) els locals han atret centenars de nous clients i incrementat la facturació, en alguns casos fins al 50% versus la mateixa hora i dia de la setmana en què no hi ha cap esdeveniment. En acabar la prova, els quatre locals de Saragossa han demanat seguir amb el pla de pagament de la startup.

D'altra banda, Miss Tipsi, guanyadora en la categoria de Projectes d'optimització de rendibilitat, ha explicat els resultats aconseguits després d'implantar el seu sistema de gestió per a hostaleria en quatre nous clients gràcies a Horeca Challenge. En els pilots han pogut analitzar a quina hora hi acudeixen els clients per optimitzar el personal, quantes vendes es produeixen per hores, l'èxit de la carta o la gestió de l'inventari, a més de demostrar que l'ús de PDAs per a comandes en una terrassa incrementa fins al 10% la facturació no només perquè els cambrers van més ràpid, sinó perquè no s'obliden productes ja servits.

Finalment, PurificAir, en la categoria de Projectes de garantia de les condicions sanitàries, la firma va triar quatre locals de València per tractar de demostrar l'eficàcia de la seva solució per millorar la qualitat de l'aire. En funció de la quantitat de dispositius que es col·loquin, es poden arribar a eliminar microorganismes presents en l'aire a l'interior dels locals, millorant la qualitat de l'aire que respiren els clients, a més d'eliminar microorganismes dipositats a les superfícies.

Entre l'audiència del Demo Day es trobaven destacades entitats, inversors, fons i companyies com Antai, FI Group, Bonsai Partners y Nekko Capital, entre d’altres. A més, el Demo Day ha conclòs amb una taula rodona en què han participat Albert Torruella (ACCIÓ), Miquel Martí (Tech Barcelona) i Agustín Picchi (Spanish Startups) on s'ha valorat el projecte i com la innovació està impactant en el sector.

“En un context de salut pública tan complicat hem vist com la tecnologia impulsa la millora de la gestió del negoci en bars i restaurants alhora que ofereix solucions d’entreteniment per als usuaris més enllà dels dies clau de competicions esportives. Haver pogut col·laborar amb partners tan importants com Damm i Família Torres ha fet que el procés fos una experiència òptima que obre el camí de possibles col·laboracions futures en el sector”, destaca Maria Carmen Fernández, directora d'Innovació i Nous Negocis del Grup Mediapro.

“La nostra priorat en aquest projecte era col·laborar amb Família Torres i Grup Mediapro en l’impuls d’iniciatives innovadores que poguessin afavorir la recuperació d’un sector fonamental per a Damm i per a l’economia del país com és l’hostaleria. Sens dubte, una jornada com la d’avui confirma que l’aposta per la innovació oberta en el llançament d’Horeca Challenge ha estat tot un encert i que iniciatives com aquestes són clau per aquesta recuperació”, afirma Laura Gil, directora de transformació digital de Damm.

Mireia Torres, directora d'Innovació i Coneixement de Família Torres, comenta que “l'experiència ha estat molt positiva, no només per la bona acollida que ha tingut, amb més de 200 projectes presentats, i l'èxit dels pilots, sinó per l'excel·lent col·laboració que hi ha hagut entre els socis, que esperem que estableixi les bases per a un mecanisme de col·laboració futura en l'àmbit de la innovació oberta”.

La iniciativa

Mediapro, Damm i Família Torres van posar en marxa a finals del 2020 Horeca Challenge, una convocatòria per a startups a la recerca d'idees de negoci innovadores per al sector de la restauració, un dels que està patint més impacte per les conseqüències de la Covid-19 . Més de 200 empreses van presentar els seus projectes de solucions innovadores, i el jurat, format per professionals de Mediapro, Damm, Família Torres i ACCIÓ, va designar a les guanyadores de cadascuna de les tres seccions de la convocatòria: Click and Plan (Saragossa), Miss Tipsi (Madrid) i PurificAir (València). Després de conèixer la sentència, aquestes tres startups han portat a terme un pilot de la seva proposta en un entorn real durant tres mesos cofinançat per Mediapro, Damm i Família Torres (6.000 euros per projecte).

Horeca Challenge compta amb el suport d'ACCIÓ, F6S, el Gremi de Restauració de Barcelona, ​​Hostalería de Esapaña, Barcelona Tech City i Spanish Startups.

Páginas