Toda la actualidad y las noticias más interesantes de Familia torres

The recovered variety Moneu joins the blend of Familia Torres’s new wine Clos Ancestral 2019

News / 2021 · 05 · 13

Familia Torres takes another step forward in its project to recover ancestral varieties with a new organic wine from Penedès whose blend features the little known Moneu grape. Clos Ancestral 2019 is a wholly original wine, the only one to include this variety, which the 150-year-old family winery rescued from oblivion. After studying the variety exhaustively, Familia Torres planted Moneu at the historical Castell de la Bleda estate in Santa Margarida i Els Monjos.

Moneu is indigenous to Penedès, and Familia Torres rediscovered the variety 20 years ago near the town of Querol. The winery reintroduced Moneu to the region in 2016 on an experimental basis by top-grafting the variety on to free-standing vines that were up to 40 years old. The variety ripens slowly and can withstand the high temperatures and drought conditions caused by climate change. It maintains moderate alcohol levels and remarkable acidity despite being one of the last varieties harvested in Penedès.

Clos Ancestral 2019 is made from three organically grown indigenous varieties: 40-year-old vines of Ull de Llebre (Tempranillo), Garnacha, and Moneu. Both the ancestral Moneu and Tempranillo grapes are grown at Castell de la Bleda, whereas the Garnacha is sourced from a nearby vineyard. Each variety is vinified and aged separately. The Moneu variety involves a meticulous process, both in the vineyard and the winery, which includes partial ageing in earthenware jars and amphorae.

The result is a seductive, fresh, and aromatic wine that displays good concentration, complexity, and balance. Its delicacy makes for an unusually distinctive wine of great personality. The 2019 vintage was a dry year with generally normal temperatures, except for the summer, especially late June, when they were above average.

According to Miquel Torres Maczassek, fifth generation Familia Torres, “After spending so many years on the recovery of these varieties, studying them, gradually getting to know them, it is all the more exciting to present them to the wider world. As a first step, we included the Moneu variety in the blend of our new Clos Ancestral, and we are certain that this will help reinforce the identity of Penedès reds. We intend to increase the percentage of Moneu as new plantings are consolidated, but at the same time, we don't want to make a 100% varietal wine, because we're interested in preserving the historical diversity of the vineyard.” He goes on to say, “The Clos Ancestral wine is inextricably linked to this particular Penedès enclave, the Castell de la Bleda estate; it tells us about the history of the place, and the winemaking traditions and heritage of Penedès.”

Familia Torres began searching for ancestral varieties in the early 1980s as a way of helping to restore the winemaking heritage of Catalonia. Over the past decade, the fifth generation has brought new momentum to the project in response to climate change after observing that some of the more than 50 recovered varieties not only display great enological potential, but have a high capacity to adapt to the new climate scenario.

A tribute to the age-old vinicultural history of Penedès 

As winegrowers with Penedès roots that date back to the 16th century, Familia Torres conceived Clos Ancestral as a tribute to the vinicultural history of the region. Not only does the wine feature a pre-phylloxera variety, but it hails from an estate dedicated to winegrowing for 2,500 years as evidenced by archaeological finds at Castell de la Bleda.

In 2018, archaeologist Xavier Esteve conducted a survey of the interior of the manor house, which revealed the presence of an Iberian settlement between the 5th and 3rd centuries BC, a Roman villa, and a medieval castle and farmhouse. The existing building dates from the 17th century and is listed as a Cultural Asset of National Interest (BCIN). 

Located near the flagship Mas La Plana vineyard, the Castell de la Bleda estate has 16 hectares under vine, planted in deep loam soils. The vineyard is largely dedicated to the study of the Moneu variety. It is divided into various parcels where the viticultural team experiments with different training systems and planting densities.

Moneu and the white Forcada grape are two of the ancestral varieties that Familia Torres has planted most extensively in Penedès after receiving the approval of the Regulatory Council in 2018. As for the other recovered varieties with great winemaking potential: Querol and Garró are planted in DO Conca de Barberà, and Pirene and Gonfaus in DO Costers del Segre – the former at the Sant Miquel de Tremp vineyard in the foothills of the Pyrenees, and the latter at the Purgatori vineyard in Les Garrigues. The flagship Grans Muralles wine was the first to exemplify the recovery of ancestral varieties in the late 1990s, followed by Forcada, first released in 2019 and aimed at high-end restaurants.

 

Família Torres incorpora la varietat recuperada moneu al nou vi Clos Ancestral 2019

News / 2021 · 05 · 13

Família Torres avança en el seu projecte de recuperació de varietats ancestrals amb un nou vi ecològic del Penedès, que inclou en el cupatge la desconeguda moneu. Clos Ancestral 2019 és un vi inèdit, l’únic existent que integra aquesta varietat que la centenària família de cellerers ha rescatat de l’oblit i sotmès a un llarg procés d’estudi abans de plantar-la a la històrica finca del Castell de la Bleda, a Santa Margarida i Els Monjos. 

Moneu és una varietat originària del Penedès, que Família Torres va localitzar fa vint anys a prop del municipi de Querol i va reintroduir al territori el 2016, reempeltant-la de manera experimental en ceps de fins a 40 anys plantats en vas.. Madura lentament, resisteix bé les altes temperatures i la sequera que són conseqüència del canvi climàtic, i manté nivells moderats d’alcohol i una marcada acidesa tot i ser de les últimes varietats veremades al Penedès. 

Clos Ancestral 2019 s’elabora amb tres varietats autòctones cultivades en ecològic: ull de llebre de ceps de 40 anys, garnatxa i moneu. Tant l’ancestral moneu com l’ull de llebre procedeixen del Castell de la Bleda, mentre que la garnatxa es cultiva en una finca propera. Cada varietat es vinifica i es cria per separat. En el cas de la moneu, es realitza una feina molt minuciosa, tant a la vinya com al celler, que inclou l’ús de gerres de fang i àmfores en una part de la criança.

El resultat és un vi seductor, fresc i aromàtic, que mostra bona concentració, complexitat i equilibri. La seva delicadesa li aporta una distinció inusual i molta personalitat. 2019 va ser una anyada seca amb temperatures habituals en general, tot i que es van elevar per sobre de la mitjana durant l’estiu i sobretot a finals de juny.

Segons Miquel Torres Maczassek, cinquena generació de Família Torres: “Després de tants anys recuperant aquestes varietats, estudiant-les i coneixent-les a poc a poc, és especialment emocionant treure-les a la llum. Hem incorporat la varietat moneu al cupatge del nou Clos Ancestral com a primer pas, i estem segurs que ajudarà a enfortir la identitat dels vins negres del Penedès. La nostra intenció és anar incrementant la presència de moneu a mesura que es vagin consolidant les noves plantacions, però al mateix temps no volem que sigui un monovarietal 100% per tal de preservar la diversitat històrica de la vinya”. I afegeix: “Clos Ancestral és un vi estretament lligat a aquest racó del Penedès, al Castell de la Bleda; ens parla de la història del la terra, de la tradició i del patrimoni vitivinícola del Penedès”.

Família Torres va començar la cerca de varietats ancestrals a principis dels anys vuitanta amb la voluntat de contribuir a recuperar el patrimoni vitícola de Catalunya. En l’última dècada, la cinquena generació ha donat un nou impuls al projecte com a solució al canvi climàtic en constatar que algunes de les més de 50 varietats recuperades mostren, a més d’un gran potencial enològic, una gran capacitat d’adaptació al nou escenari climàtic.

Homenatge a la història vitivinícola mil·lenària del Penedès

Com a viticultors amb arrels al Penedès des del segle XVI, Clos Ancestral rendeix tribut a la història vitivinícola d’aquesta regió, no només perquè integra una varietat cultivada abans de la fil·loxera, sinó perquè procedeix d’una finca dedicada al cultiu de la vinya des de fa 2500 anys, segons evidencien les troballes arqueològiques descobertes al Castell de la Bleda.

La intervenció realitzada per l’arqueòleg Xavier Esteve a l’interior de l’edificació el 2018 demostra l’existència d’un assentament ibèric, que dataria entre els segles V i III aC, una vila romana, un castell i una masia medieval, abans que es construís el segle XVII l’actual edifici, catalogat com a ‘Bé cultural d’interès nacional’.  

La finca del Castell de la Bleda, ubicada a prop de l’emblemàtica vinya Mas La Plana, compta amb 16 hectàrees de vinya plantada sobre sòls profunds, de textura franca. La vinya es destina majoritàriament a l’estudi de la varietat moneu i està estructurada en diverses parcel·les en les que s’experimenta amb diferents sistemes de conducció i marcs de plantació.

Moneu, juntament amb la blanca forcada, són les dues varietats ancestrals que Família Torres ha plantat de manera més extensiva al Penedès, després d’haver estat aprovades pel Consell Regulador el 2018. Pel que fa a la resta de varietats recuperades amb gran potencial enològic, la querol i la garró estan plantades a la DO Conca de Barberà, i la pirene i la gonfaus a la DO Costers del Segre, a la finca de Sant Miquel de Tremp, al Prepirineu, i a la finca Purgatori, a les Garrigues, respectivament. L’emblemàtic vi Grans Muralles va ser el primer exponent del projecte de recuperació de varietats ancestrals a finals dels anys noranta, seguit del Forcada que va sortir a la llum el 2019, destinat a l’alta restauració. 

Preu recomanat: 14,90€. Pot adquirir-se aquí.

 

Familia Torres incorpora la variedad recuperada moneu en su nuevo vino Clos Ancestral 2019

News / 2021 · 05 · 13

Familia Torres avanza en su proyecto de recuperación de variedades ancestrales con un nuevo vino ecológico del Penedès, que incluye en su cupaje la desconocida cepa moneu. Clos Ancestral 2019 es un vino inédito, el único existente que integra esta variedad que la centenaria familia de bodegueros ha rescatado del olvido y sometido a un largo proceso de estudio antes de plantarla en la histórica finca del Castell de la Bleda, en Santa Margarida i Els Monjos.

Moneu es una variedad originaria del Penedès, que Familia Torres localizó hace veinte años cerca del municipio de Querol y reintrodujo en la región en 2016, reinjertándola de modo experimental en cepas de hasta 40 años plantadas en vaso. Madura lentamente, resiste bien las altas temperaturas y la sequía que son consecuencia del cambio climático, y mantiene niveles moderados de alcohol y una marcada acidez a pesar de ser de las últimas variedades vendimiadas en el Penedès.

Clos Ancestral 2019 se elabora con tres variedades autóctonas cultivadas en ecológico: ull de llebre (tempranillo) de cepas de 40 años, garnacha y moneu. Tanto la ancestral moneu como la tempranillo proceden del Castell de la Bleda, mientras que la garnacha se cultiva en una finca cercana. Cada variedad se vinifica y se cría por separado. En el caso de la moneu, se realiza un trabajo muy minucioso, tanto en el viñedo como en la bodega, que incluye el uso de tinajas de barro y ánforas en una parte de la crianza.

El resultado es un vino seductor, fresco y aromático, que muestra buena concentración, complejidad y equilibrio. Su delicadeza le aporta una distinción inusual y mucha personalidad. 2019 fue una añada seca y con temperaturas habituales en general, aunque se elevaron por encima de la media durante el verano y sobre todo a finales de junio.

Según Miguel Torres Maczassek, quinta generación de Familia Torres: “Después de tantos años recuperando estas variedades, estudiándolas y conociéndolas poco a poco, es especialmente emocionante sacarlas a la luz. Hemos incorporado la variedad moneu al cupaje de nuevo Clos Ancestral como primer paso, y estamos seguros de que ayudará a fortalecer la identidad de los tintos del Penedès. Nuestra intención es ir incrementando la presencia de moneu a medida que vayan consolidándose las nuevas plantaciones, pero al mismo tiempo no queremos que sea un monovarietal al 100% para preservar la diversidad histórica del viñedo”. Y añade: “Clos Ancestral es un vino estrechamente ligado a este rincón del Penedès, al Castell de la Bleda; nos habla de la historia del lugar, de la tradición y del patrimonio vitivinícola del Penedès”.

Familia Torres empezó la búsqueda de variedades ancestrales a principios de los años ochenta con la voluntad de contribuir a recuperar el patrimonio vitícola de Catalunya. En la última década, la quinta generación ha dado un nuevo impulso al proyecto como solución al cambio climático al constatar que algunas de las más de 50 variedades recuperadas muestran, además de un gran potencial enológico, una gran capacidad de adaptación al nuevo escenario climático.

Homenaje a la historia vitivinícola milenaria del Penedès

Como viticultores con raíces en el Penedès desde el siglo XVI, Clos Ancestral rinde tributo a la historia vitivinícola de esta región, no solo por integrar una variedad cultivada antes de la filoxera, sino porque procede de una finca dedicada al cultivo de la vid desde hace 2500 años, según evidencian los hallazgos arqueológicos descubiertos en el Castell de la Bleda.

La intervención realizada por el arqueólogo Xavier Esteve en el interior de la edificación en 2018 demuestra la existencia de un asentamiento ibérico, que dataría entre los siglos V y III aC, una villa romana, un castillo y una masía medieval, antes de la construcción en el siglo XVII del actual edificio, catalogado como ‘Bien cultural de interés nacional’.

La finca del Castell de la Bleda, ubicada cerca de la emblemática viña de Mas La Plana, cuenta con 16 hectáreas de viñedo plantado sobre suelos profundos, de textura franca. El viñedo se destina en su mayoría al estudio de la variedad moneu y está estructurado en varias parcelas en las que se experimenta con diferentes sistemas de conducción y marcos de plantación.

Moneu, junto con la blanca forcada, son las dos variedades ancestrales que Familia Torres ha plantado de manera más extensiva en el Penedès, tras haber sido aprobadas por el Consejo Regulador en 2018. En cuanto al resto de variedades recuperadas con gran potencial enológico, la querol y garró están plantadas en la DO Conca de Barberà, y la pirene y gonfaus en la DO Costers del Segre, en la finca Sant Miquel de Tremp, en el Prepirineo, y en la finca Purgatori, en Les Garrigues, respectivamente. El emblemático vino Grans Muralles fue el primer exponente del proyecto de recuperación de variedades ancestrales a finales de los años noventa, seguido del Forcada que salió a la luz en 2019, destinado a la alta restauración.

Precio recomendado: 14,90€. Puede adquirirse aquí

Familia Torres presents Secret del Priorat 2018, a pleasant, indulgent red wine

News / 2021 · 04 · 12

Familia Torres is expanding its range of Priorat wines with a new pleasant, indulgent red wine that speaks of the landscape and diversity of this extraordinary wine region. Secret del Priorat 2018 (DOQ Priorat) comes from selected vineyards across the region that form a mosaic of typical vine plots on steep slopes in the llicorella slate soils.

This is a wine that reflects the diverse peculiarities of each variety and each plot, in a combination of vineyards owned by both Familia Torres and small vine growers found at different altitudes in the villages of El Lloar, Bellmunt del Priorat, El Molar, Torroja del Priorat, Porrera and Poboleda.

The coupage is mostly made up of the native Garnacha and Cariñena varieties. The careful production and passage of time during the ageing in large oak barrels make this wine a harmonious blend that respects tradition and local culture. The name evokes the beauty and magic of Priorat, a place where nature is unceasingly revealing its secrets through small details. The refined label shows the first flowers on the old almond trees that grow alongside the vines.

In the 2018 vintage, temperatures were slightly lower during spring and average throughout the rest of the growing cycle and grape-ripening period. It was a rainier year in general, but with a very healthy and well-balanced harvest.

Miguel Torres Maczassek, fifth generation of Familia Torres, personally oversees the family’s project in Priorat, together with the winemaker Jordi Foraster. The winery, located in El Lloar, currently produces three other wines, each with its own character and distinct personality: Salmos, mostly from La Giberga family-owned vineyard in Porrera; Perpetual, born from vineyards over 80 years old located in five villages; and Mas de la Rosa, Familia Torres’ most exclusive wine, sourced from an old 1.9-hectare vineyard on the historic estate of the same name, in Porrera, at an altitude of 475 metres.

Família Torres presenta Secret del Priorat 2018, un vi negre amable i hedonista

News / 2021 · 04 · 12

Família Torres amplia la seva gamma de vins del Priorat amb un nou vi negre amable i hedonista, que parla del paisatge i la diversitat d’aquesta prodigiosa regió vitivinícola. Secret del Priorat 2018 (DOQ Priorat) prové de vinyes seleccionades arreu del territori que conformen un mosaic de vinyes típiques, en costers i sòls de llicorella.

Aquest és un vi que reflexa les diferents singularitats de cada varietat i de cada parcel·la, en una combinació de vinyes pròpies i de petits viticultors ubicades a altures diferents en els municipis d’El Lloar, Bellmunt del Priorat, El Molar, Torroja del Priorat, Porrera i Poboleda.

El cupatge el conformen en la seva gran majoria les varietats autòctones garnatxa i carinyena. La delicada elaboració i el pas del temps durant la criança en botes de roure fan d’aquest vi un conjunt harmònic i respectuós amb la tradició i la cultura local. El nom evoca la bellesa i la màgia del Priorat, un lloc en què, a cada instant, amb petits detalls, la natura ens descobreix els secrets d’aquesta terra. L’elegant etiqueta plasma les primeres flors dels vells ametllers que creixen amb els ceps.  

L’anyada 2018, les temperatures van ser lleugerament inferiors durant la primavera i es van situar en paràmetres habituals durant la resta del cicle vegetatiu i en l’època de maduració del raïm. En general, va ser un any més plujós, però amb una collita molt sana i equilibrada.

Miguel Torres Maczassek, cinquena generació de Família Torres, dirigeix personalment el projecte familiar al Priorat, juntament amb l’enòleg Jordi Foraster. Actualment, el celler, situat a El Lloar, elabora uns altres tres vins amb caràcter propi i personalitat diferenciada: Salmos, procedent majoritàriament de la vinya en propietat ‘La Giberga’, a Porrera; Perpetual, elaborat amb vinyes de més de 80 anys de cinc municipis, i Mas de la Rosa, el vi més exclusiu de Família Torres procedent d’una vella vinya d’1,9 hectàrees situada a l’històric paratge del mateix nom, al municipi de Porrera, a 475 metres d’altura. 

Preu recomanat Secret del Priorat: 15,50€. Por adquirir-se aquí

Familia Torres presenta Secret del Priorat 2018, un tinto amable y hedonista

News / 2021 · 04 · 12

Familia Torres amplía su gama de vinos del Priorat con un nuevo tinto amable y hedonista, que habla del paisaje y la diversidad de esta prodigiosa región vitivinícola. Secret del Priorat 2018 (DOQ Priorat) procede de viñedos seleccionados por todo el territorio que conforman un mosaico de viñas típicas, en pronunciadas laderas y suelos de llicorella.

Este es un vino que refleja las diferentes singularidades de cada variedad y de cada parcela, en una combinación de viñedos propios y de pequeños viticultores ubicados a alturas diferentes en los municipios de El Lloar, Bellmunt del Priorat, El Molar, Torroja del Priorat, Porrera y Poboleda.

El cupaje lo conforman en su gran mayoría las variedades autóctonas garnacha y cariñena. La delicada elaboración y el paso del tiempo durante la crianza en botas de roble hacen de este vino un conjunto harmónico y respetuoso con la tradición y la cultura local. El nombre evoca la belleza y la magia del Priorat, un lugar en el que, a cada instante, con pequeños detalles, la naturaleza nos descubre los secretos de esta tierra. La elegante etiqueta plasma las primeras flores de los viejos almendros que crecen junto a las cepas.

En la añada 2018, las temperaturas fueran ligeramente inferiores durante la primavera y se situaron en parámetros habituales durante el resto del ciclo vegetativo y en la época de maduración de la uva. En general, fue un año con más lluvias, pero con una cosecha muy sana y equilibrada.

Miguel Torres Maczassek, quinta generación de Familia Torres, dirige personalmente el proyecto familiar en el Priorat, junto al enólogo Jordi Foraster. Actualmente, la bodega, situada en El Lloar, elabora otros tres vinos con carácter propio y personalidad diferenciada: Salmos, procedente mayoritariamente de la viña en propiedad ‘La Giberga’, en Porrera; Perpetual, elaborado con viñedos de más de 80 años de cinco municipios, y Mas de la Rosa, el vino más exclusivo de Familia Torres procedente de un viejo viñedo de 1,9 hectáreas situado en el histórico paraje del mismo nombre, en el municipio de Porrera, a 475 metros de altura.

Precio recomendado Secret del Priorat: 15,50€. Puede adquirirse aquí

International Wineries for Climate Action (IWCA) Joins United Nations’ Race to Zero Campaign

News / 2021 · 04 · 01

International Wineries for Climate Action (IWCA) has joined the global campaign Race to Zero, a United Nations-backed, global campaign to rally leadership and support from businesses, cities, regions, and investors for a healthy, resilient, zero-carbon recovery that prevents future threats, creates decent jobs, and unlocks inclusive, sustainable growth. IWCA becomes the first Race to Zero member representing the wine and agricultural industry.


Launched on World Environment Day 2020 (June 5th), the objective for Race to Zero is to build momentum around the shift to a decarbonized economy ahead of COP26, where governments must strengthen their contributions to the Paris Agreement. All members are credibly committed to the same overarching goal: halving emissions by 2030 and achieving net zero emissions by 2050 at the very latest. This will send governments a resounding signal that businesses, cities, regions and investors are united in meeting the Paris goals and creating a more inclusive and resilient economy. To date, the campaign has mobilized a coalition of leading net zero initiatives that represent more than 12% of the global economy, including 23 regions, 471 cities, 1,675 companies, 569 universities, and 85 investors.
"Whilst the wine industry is responsible for few emissions, it is one of the agricultural activities most affected by global climate change. We are delighted to welcome International Wineries for Climate Action into the Race to Zero, and applaud their ambition to become Climate Positive by 2050." said Nigel Topping, UK High Level Climate Champion for COP26.


Gonzalo Munoz, Chilean High Level Climate Champion for COP25, stated: "As a winemaker myself, I have a deep love and appreciation for this industry. It brings me great joy to see wineries across the world coming together as the first initiative of the agriculture sector in the Race to Zero emissions, and I look forward to more companies engaging with nature-based solutions in our journey to net zero."


Founded in February 2019 by Familia Torres (Spain) and Jackson Family Wines (USA), IWCA is a collaborative working group that addresses climate change through innovative carbon reduction strategies. IWCA’s objective for all members is to achieve a 50 percent reduction in carbon emissions by 2030 and to become Climate Positive by 2050 for Scopes 1-3. By joining the Race to Zero, IWCA will become a facilitator and champion within the wine and agricultural industries to build momentum and support for immediate solutions that help move wine producers and vineyard owners closer to becoming climate positive. IWCA will also publish an annual report showing progress on its member wineries’ GHG emissions status and goals, which is required by Race to Zero.


In conjunction with these efforts, IWCA recently elaborated a Soil Health Report for its members that provides a detailed summary of research and best practices that IWCA member wineries are implementing to promote soil health and vineyard carbon sequestration. This includes regenerative farming techniques that create a wide range of environmental benefits and can capture and sequester carbon within vineyard soils, including conservation tillage, composting, crop diversity, animal and insect integration, among myriad other farming practices.


“As a global wine business with wineries and vineyards across four continents, we’re proud to be a founding member of IWCA, whose collective efforts have resulted in joining this important United Nation’s Race to Zero campaign,” says Katie Jackson, senior vice president of Corporate Social Responsibility and second-generation proprietor. ”Joining this unprecedented coalition shows not only our family’s serious commitment to finding solutions that help reduce carbon emissions, but it also demonstrates the positive, immediate impact from our collaborative work with other IWCA members throughout the world,” she added.


Miguel A. Torres, President at Familia Torres and co-founder of IWCA, added: “It is great to see how the Race to Zero Campaign is bringing so many diverse Net Zero initiatives together, making it very clear that as a world community we cannot afford a “stand by and watch” attitude towards climate change. Let us hope that more initiatives are taking action towards becoming Climate Positive by 2050 to signal to our world leaders that it is crucial that the 2015 Paris agreement must be fulfilled and that together we can put a stop to this madness that will make our earth almost uninhabitable at the end of this century.”


IWCA is open to any wine company who views climate change as a serious threat. To become a member, IWCA requires applicants to be powered by at least 20 percent on-site renewable energy, reduce 25 percent of CO2 emissions per unit of wine produced, and complete an annual greenhouse gas audit (across Scopes 1, 2 and 3) utilizing the World Resources Institute Greenhouse Gas (GHG) Protocol methodology (following ISO14064-process) and verified by an internationally accredited, third-party auditor. Visit https://www.iwcawine.org/ to learn how your winery can apply to join this organization.

International Wineries for Climate Action (IWCA) se une a la iniciativa Race to Zero de las Naciones Unidas

News / 2021 · 04 · 01

International Wineries for Climate Action (IWCA) se ha unido a la iniciativa Race to Zero, una campaña mundial promovida por las Naciones Unidas que busca aunar el liderazgo y el apoyo de las empresas, ciudades, regiones e inversores con el fin de lograr una fuerte recuperación basada en la neutralidad de carbono que prevenga las amenazas futuras, cree puestos de trabajo decentes y desbloquee un crecimiento inclusivo y sostenible. IWCA se convierte en el primer miembro de Race to Zero en representación del sector vitivinícola y agrícola.


Presentada el Día Mundial del Medio Ambiente de 2020 (5 de junio), la campaña Race to Zero tiene el objetivo de impulsar el cambio hacia una economía descarbonizada antes de la COP26, donde los gobiernos deben reforzar sus contribuciones al Acuerdo de París. Todos los miembros están fuertemente comprometidos con el mismo objetivo: reducir a la mitad las emisiones de CO2 en 2030 y lograr un balance de cero emisiones en 2050 como fecha límite. Esto enviará a los gobiernos un mensaje rotundo de que las empresas, ciudades, regiones e inversores están alineadas para cumplir los objetivos de París y crear una economía más inclusiva y resistente. Hasta la fecha, la campaña ha aglutinado las iniciativas de emisiones cero más relevantes, que representan más del 12% de la economía mundial, incluyendo 23 regiones, 471 ciudades, 1675 empresas, 569 universidades y 85 inversores.


"Si bien el sector del vino es responsable de pocas emisiones, es una de las actividades agrícolas más afectadas por el cambio climático global. Estamos encantados de dar la bienvenida a International Wineries for Climate Action a Race to Zero, y aplaudimos su ambición de tener un impacto positivo en el clima a partir de 2050", comenta Nigel Topping, paladín de alto nivel del Reino Unido para la COP26.


Gonzalo Muñoz, paladín de alto nivel de Chile para la COP25, señala: "Como enólogo, tengo un profundo amor y aprecio por este sector. Me llena de alegría ver esta unión de bodegas de todo el mundo convertirse en la primera iniciativa agrícola de Race to Zero, y espero que más empresas se comprometan con soluciones ecológicas en nuestro viaje hacia la neutralidad de carbono".


Impulsado en febrero de 2019 por Familia Torres y Jackson Family Wines, IWCA es un grupo de trabajo colaborativo que aborda el cambio climático mediante estrategias innovadoras de reducción de carbono. El objetivo de IWCA es que todos sus miembros logren una reducción del 50% de las emisiones de carbono en 2030 y tengan un impacto positivo en el clima en 2050, contemplando los alcances 1, 2 y 3. Al unirse a Race to Zero, IWCA se convertirá en una organización facilitadora y paladina dentro del sector vitivinícola que impulsará y apoyará las soluciones inmediatas que ayuden a los bodegueros y viticultores a encaminarse hacia la neutralidad de carbono. IWCA también publicará un informe anual que muestre los avances en el estado y los objetivos de emisiones de GEI de sus bodegas miembros, tal y como exige Race to Zero.


Junto con estos esfuerzos, IWCA ha elaborado recientemente un informe sobre la salud del suelo para sus miembros, que aporta un resumen detallado de la investigación y las mejores prácticas que las bodegas miembros de IWCA están implementando para promover la salud de los suelos y el secuestro de carbono en los viñedos. Esto incluye técnicas de agricultura regenerativa que aportan beneficios ambientales y permiten capturar y fijar el carbono en los suelos de los viñedos, como son la labranza de conservación, el compostaje, la diversidad de cultivos, la integración de animales e insectos, entre muchas otras prácticas agrícolas.


En palabras de Katie Jackson, vicepresidenta senior de responsabilidad social corporativa y propietaria de segunda generación: “Como empresa vitivinícola global con bodegas y viñedos en cuatro continentes, estamos orgullosos de ser miembro fundador de IWCA, cuyos esfuerzos colectivos han dado como resultado la adhesión a esta importante campaña de las Naciones Unidas Race to Zero. Unirse a esta coalición sin precedentes no sólo demuestra el serio compromiso de nuestra familia con la búsqueda de soluciones que ayuden a reducir las emisiones de carbono, sino que también demuestra el impacto positivo e inmediato de nuestro trabajo de colaboración con otros miembros de IWCA en todo el mundo.”


Miguel A. Torres, presidente de Familia Torres y cofundador de IWCA, añade: “Es estupendo ver cómo la campaña Race to Zero está reuniendo tantas y tan diversas iniciativas de emisiones cero, dejando muy claro que, como sociedad, no podemos permitirnos quedarnos de brazos cruzados ante el cambio climático. Esperemos que haya más iniciativas positivas para el clima de aquí a 2050 para demostrar a nuestros líderes mundiales que es crucial que se cumpla el Acuerdo de París de 2015 y que juntos podemos poner fin a esta locura que hará que nuestro planeta sea casi inhabitable a finales de este siglo.”


La asociación IWCA está abierta a cualquier empresa vitivinícola que considere el cambio climático como una grave amenaza. Para convertirse en miembro, IWCA exige a los solicitantes que utilicen al menos un 20% de energía renovable de autogeneración, que reduzcan el 25% de las emisiones de CO2 por botella de vino producida y que realicen una auditoría anual de gases de efecto invernadero (en los alcances 1, 2 y 3) utilizando la metodología del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del Instituto de Recursos Mundiales (de acuerdo con la norma ISO14064) y verificada por un auditor externo acreditado internacionalmente.

International Wineries for Climate Action (IWCA) s’uneix a la iniciativa Race to Zero de les Nacions Unides

News / 2021 · 04 · 01

International Wineries for Climate Action (IWCA) s’ha sumat a la iniciativa Race to Zero, una campanya mundial promoguda per les Nacions Unides que buscar unir el lideratge i el suport d’empreses, ciutats, regions i inversors amb la finalitat d’aconseguir una forta recuperació basada en la neutralitat de carboni que previngui les amenaces futures, creï llocs de treball decents i desbloquegi un creixement inclusiu i sostenible. IWCA es converteix en el primer membre de Race to Zero en representació del sector vitivinícola i agrícola.


Presentada el Dia Mundial del Medi Ambient de 2020 (5 de juny), la campanya Race to Zero té l’objectiu d’impulsar el canvi cap a una economia descarbonitzada abans de la COP26, on els governs han de reforçar les seves contribucions a l’Acord de París. Tots els membres estan fortament compromesos amb el mateix objectiu: reduir a la meitat les emissions de CO2 el 2030 i aconseguir un balanç de zero emissions el 2050 com a data límit. Això enviarà als governs un missatge rotund que les empreses, ciutats, regions i inversors estan alineades per complir els objectius de París i crear una economia més inclusiva i resistent. Fins a dia d’avui, la campanya ha aglutinat les iniciatives d’emissions zero més rellevants, que representen més del 12% de l’economia mundial, incloent 23 regions, 471 ciutat, 1675 empreses, 569 universitats i 85 inversors.


"Si bé el sector del vi és responsable de poques emissions, és una de les activitats agrícoles més afectades pel canvi climàtic global. Estem encantats de donar la benvinguda a International Wineries for Climate Action a Race to Zero, i aplaudim la seva ambició de tenir un impacte positiu en el clima a partir del 2050", comenta Nigel Topping, paladí d’alt nivell del Regne Unit per a la COP26.


Gonzalo Muñoz, paladí d’alt nivell de Xile per a la COP25, assenyala: "Como a enòleg, tinc un profund amor i agraïment per aquest sector. M’omple d’alegria veure aquesta unió de cellers de tot el món convertir-se en la primera iniciativa agrícola de Race to Zero, i espero que més empreses es comprometin amb solucions ecològiques en el nostre viatge cap a la neutralitat de carboni”.


Impulsat el febrer del 2019 per Família Torres i Jackson Family Wines, IWCA és un grup de treball cooperatiu que aborda el canvi climàtic mitjançant estratègies innovadores de reducció de carboni. L’objectiu d’IWCA és que tots els seus membres aconsegueixin una reducció del 50% de les emissions de carboni el 2030 i tinguin un impacte positiu en el clima el 2050, contemplant els abastos 1, 2 i 3. Ara que s’ha unit a Race to Zero, IWCA es convertirà en una organització facilitadora i paladina dins del sector vitivinícola que impulsarà i donarà suport a les solucions immediates que ajudin als cellerers i viticultors a encaminar-se cap a la neutralitat de carboni. IWCA també publicarà un informe anual que mostri els avenços en l’estat i els objectius d’emissions de GEI dels seus cellers membres, tal i com exigeix Race to Zero.


Juntament amb aquests esforços, IWCA ha elaborat recentment un informe sobre la salut del sòl, que aporta un resum detallat de la investigació i les millors pràctiques que els cellers membres d’IWCA estan implementant per promoure la salut dels sòls i el segrest de carboni a les vinyes. Això inclou tècniques d’agricultura regenerativa que aporten beneficis ambientals i permeten capturar i fixar el carboni en els sòls de les vinyes, com són el llaurat de conservació, el compostatge, la diversitat de cultius, la integració d’animals i insectes, entre moltes altres pràctiques agrícoles.


En paraules de Katie Jackson, vicepresidenta sènior de responsabilitat social corporativa i propietària de segona generació: “Com a empresa vitivinícola global amb cellers i vinyes en quatre continents, estem orgullosos de ser membre fundador d’IWCA, els esforços col·lectius del qual han donat com a resultat l’adhesió a aquesta important campanya de les Nacions Unides Race to Zero. Unir-se a aquesta coalició sense precedents no només demostra el seriós compromís de la nostra família en la recerca de solucions que ajudin a reduir les emissions de carboni, sinó que també demostra l’impacte positiu i immediat de la nostra feina de col·laboració amb altres membres d’IWCA arreu del món.”


Miguel A. Torres, president de Família Torres i cofundador d’IWCA, afegeix: “És fantàstic veure com la campanya Race to Zero està reunint tantes i tan diverses iniciatives d’emissions zero, deixant molt clar que, com a societat, no podem permetre’ns quedar-nos de braços creuats davant del canvi climàtic. Esperem que hi hagi més iniciatives positives per al clima d’aquí al 2050 per demostrar als nostres líders mundials que és crucial que es compleixi l’Acord de París de 2015 i que junts podem posar fi a aquesta bogeria que farà que el nostre planeta sigui gairebé inhabitable a finals d’aquest segle.”


L’associació IWCA està oberta a qualsevol empresa vitivinícola que consideri el canvi climàtic com una greu amenaça. Per convertir-se en membre, IWCA exigeix als sol·licitants que utilitzin almenys un 20% d’energia renovable d’autogeneració, que redueixin el 25% de les emissions de CO2 per ampolla de vi produït i que realitzin una auditoria anual de gasos d’efecte hivernacle (en els abastos 1, 2 i 3) utilitzant la metodologia del Protocol de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEI) de l’Institut de Recursos Mundials (d’acord amb la norma ISO14064) i verificada per un auditor extern acreditat internacionalment.

The €100,000 Primium Familiae Vini Prize of 2021 winner is Maison Bernard in Belgium, Europe’s oldest luthier workshop

News / 2021 · 03 · 22

The Primum Familiae Vini are pleased to announce that a jury formed of one member of each of its twelve wine-making families has selected Maison Bernard in Brussels, Europe’s oldest luthier workshop, as the winner of the €100,000 PFV Prize of 2021.

Maison Bernard is a world-renowned maker and repairer of violins and is managed by father and son Jan and Matthijs Strick, both famed for their extraordinary knowledge and craftsmanship. Maison Bernard has recently been entrusted with the repair of an almost priceless Stradivarius from 1732.

Jan is an international authority on the Flemish school of violin making of the 17th and 18th centuries and this award will facilitate Jan’s publication of his book on violins of this period and will finance Matthijs’s travel to Chicago to gain experience with one of the world’s finest violin shops, as well as helping to guarantee the future of this wonderful family enterprise.

Under the ‘Family is Sustainability’ motto - together with their long histories and the fame of their wines - the PFV aim to encourage independent family-owned companies to continue their projects and to incentivize product excellence, generational succession, social responsibility and sustainability. These values are paramount to the twelve winemaking PFV members.

Matthieu Perrin, President of the PFV said:
‘'We had many applicants from around the world and selection was difficult but ultimately the jury felt that Maison Bernard is a brilliant example of exquisite handicraft and the maintenance of an ancient artisanal tradition in family hands, exactly as we fight to sustain our own family enterprises.’

Páginas