All the latest and the most interesting news from Familia Torres

Familia Torres aspires to cut CO2 emissions by more than 60% by 2030

News / 2021 · 07 · 28

Familia Torres has revised upwards its CO2 emissions-per-bottle target for 2030, setting it at a minimum of 60% with respect to 2008, with the goal of reaching 70% thanks to the reforestation project in Chilean Patagonia. The wine producer is thus redoubling its environmental commitment to contribute to mitigating the climate crisis and move towards emission neutrality before 2040. According to the audited balance sheet of the carbon footprint for 2020, Familia Torres has already reduced its CO2 emissions per bottle by 34% across its entire scope, including both direct emissions as well as indirect emissions generated by grape growing, wine production and bottling, distribution, consumption, and waste generated after consumption.

The factors that have contributed most to this reduction of emissions have been the increased use of renewable energy sources by the company and its suppliers – Familia Torres currently produces 30% of the energy it consumes at its Pacs del Penedès winery – as well as the increased use of the biomass boiler installed at this winery, which has made it possible to eliminate practically all natural gas consumption. Moreover, energy efficiency measures have been implemented at all facilities and remote working has been introduced, with the consequent reduction of travel and business trips, a trend that will possibly remain in place even after the pandemic.

According to Miguel A. Torres, president of Familia Torres: ‘Even though it’s been an atypical year due to the restrictions imposed by the pandemic, we’ve continued making efforts not only to reduce our CO2 emissions but also to absorb CO2 from the atmosphere through reforestation. We’ve also started a regenerative vine-growing project with the aim of incorporating carbon into the soil and for this to contribute by reducing our emissions by 2% or 3%’.

The Torres & Earth programme, launched by Miguel A. Torres in 2008 with the commitment of earmarking 11% of profits each year, is structured around three pillars: reducing emissions, adapting to the new climate reality, and influencing the industry with initiatives such as the International Wineries for Climate Action (IWCA) association, co-founded by Familia Torres and Jackson Family Wines of California to drive the decarbonization of the industry at the global level. IWCA has become the first agri-food organization to be admitted to the United Nations’ Race to Zero campaign, and it already has 10 new members, including two Spanish wineries: Alma Carraovejas and Bodega Emina, from Bodegas Familiares Matarromera.

To reduce its emissions, Familia Torres promotes renewable energy sources, sustainable mobility, and energy efficiency, and it works closely with its suppliers to reduce bottle weight and the use of other auxiliary materials so that the carry-over emissions will be lower. For some years now, it has also been investing in researching and developing solutions to capture CO2 from fermentation and give it an alternative use; the company’s priority is to reuse it in the winery itself as an inert gas in the tanks, once the fermentation has finished, to keep the wine from oxidizing.

In parallel to the efforts to reduce its carbon footprint, Familia Torres contributes to absorbing CO2 from the atmosphere to compensate its emissions, using its own resources, through two key actions focused on land regeneration: on the one hand, reforestation – in Chilean Patagonia, Familia Torres has planted 80,000 ponderosa pine trees on a 70-hectare area, with the aim of planting 2 million trees in ten years – and, on the other, regenerative vine-growing that will allow the soil, in addition to being healthier and having more microbiodiversity and water retention capacity, to accumulate more carbon inside it (obtained from the CO2 in the air), contributing to reducing the levels of this greenhouse gas in the atmosphere (troposphere).

Among the environmental actions that Familia Torres will carry out in 2021, one highlight is the addition of the first electric tractor to harvest its estates in Penedès, with the intention of gradually replacing the entire fleet. Marimar Estate, the winery run by Marimar and Cristina Torres in California, will also add an electric and autonomous tractor for vine-growing this year, from the brand Monarch. This tractor is manufactured in the USA and was tested last March in the Marimar Estate vineyard.

Família Torres aspira a superar el 60% de reducció d’emissions de CO2 el 2030

News / 2021 · 07 · 28

Família Torres revisa a l’alça l’objectiu de reducció d’emissions de CO2 per ampolla per al 2030 i el fixa en el 60% com a mínim respecte al 2008, amb la voluntat d’arribar al 70% gràcies al projecte de reforestació de la Patagònia xilena. El celler redobla així el seu compromís ambiental per contribuir a mitigar la crisi climàtica i encaminar-se cap la neutralitat d'emissions abans del 2040. Segons el balanç auditat de la petjada de carboni corresponent a l'any 2020, Família Torres ja ha reduït el 34% de les emissions de CO2 per ampolla en tot l’abast, que contempla tant les emissions directes com les indirectes generades en el cultiu del raïm, la producció de vi i l'envasat, la distribució, el consum i els residus generats després del consum.

Els factors que més han contribuït a aquesta reducció d'emissions han estat l'increment d'energies renovables per part del celler i dels seus proveïdors –Família Torres produeix actualment el 30% de l'energia que consumeix al seu celler de Pacs del Penedès–; l’aprofitament més gran de la caldera de biomassa instal·lada en aquest celler, que li ha permès suprimir pràcticament tot el consum de gas natural; l’aplicació de mesures d’eficiència energètica a totes les seves instal·lacions, o la implantació del teletreball i consegüent disminució dels desplaçaments i dels viatges comercials, una tendència que possiblement es mantindrà un cop superada la pandèmia.

Segons Miguel A. Torres, president de Família Torres: “Tot i ser un any anòmal degut a les restriccions imposades per la pandèmia, hem continuat esforçant-nos no només per reduir les nostres emissions de CO2 sinó per absorbir CO2 de l’atmosfera mitjançant la reforestació. També hem iniciat un projecte de viticultura regenerativa amb l’objectiu d’incorporar carboni al sòl i que això contribueixi amb un 2 o 3% a la reducció de les nostres emissions”.  

El programa Torres & Earth, que va impulsar Miguel A. Torres el 2008 amb el compromís de destinar-hi cada any l’11% dels beneficis, s’articula en tres pilars: reduir les emissions, adaptar-se a la nova realitat climàtica i influenciar el sector amb iniciatives com l’associació International Wineries for Climate Action (IWCA), fundada per Família Torres i Jackson Family Wines de Califòrnia per impulsar la descarbonització del sector al món. IWCA s’ha convertit en la primera organització agroalimentària que ha estat admesa a la campanya Race to Zero de les Nacions Unides i ja compta amb 10 nous membres entre els quals hi ha 2 cellers espanyols: Alma Carraovejas i Bodega Emina de las Bodegas Familiares Matarromera.

Per reduir les emissions, Família Torres fomenta les energies renovables, la mobilitat sostenible i l’eficiència energètica, i col·labora estretament amb els seus proveïdors per disminuir el pes de les ampolles i l’ús d’altres materials auxiliars per tal que les emissions traspassades siguin menors. Des de fa uns anys el celler també inverteix en la investigació i desenvolupament de solucions per capturar el CO2 de la fermentació i donar-li un ús alternatiu; la seva prioritat és reutilitzar-lo en el mateix celler com a gas inert dins dels dipòsits, un cop acabada la fermentació, per evitar l’oxidació del vi.

En paral·lel als esforços per reduir la petjada de carboni, Família Torres contribueix a absorbir el CO2 de l’atmosfera per compensar amb recursos propis les seves emissions a través de dues actuacions clau centrades en la regeneració de terres: per una banda, la reforestació –a la Patagònia xilena, Família Torres ha plantat 80.000 arbres de pi ponderosa en una superfície de 70 hectàrees, amb l’objectiu de plantar 2 milions d’arbres en deu anys– i per altra banda, la viticultura regenerativa que permetrà que el sòl, a més de ser més sa, amb més microbiodiversitat i capacitat de retenció d’aigua, acumuli més carboni en el seu interior –obtingut a partir del CO2 de l’aire–, contribuint a reduir els nivells d’aquest gas d’efecte hivernacle de l’atmosfera (troposfera).

Entre les actuacions mediambientals que durà a terme Família Torres aquest 2021, destaca la incorporació del primer tractor elèctric per veremar les seves finques del Penedès amb la intenció de substituir paulatinament tota la flota. Marimar Estate, el celler que regenten Marimar i Cristina Torres a Califòrnia, també incorporarà aquest any un tractor elèctric i autònom per a viticultura de la marca Monarch, fabricat als Estats Units, després d’haver realitzat un assaig a la vinya el passat mes de maig.

Familia Torres aspira a superar el 60% de reducción de emisiones de CO2 en 2030

News / 2021 · 07 · 28

Familia Torres revisa al alza su objetivo de reducción de emisiones de CO2 por botella para 2030 y lo fija en el 60% como mínimo con respecto al 2008, con la voluntad de alcanzar el 70% gracias al proyecto de reforestación de la Patagonia chilena. La bodega redobla así su compromiso ambiental para contribuir a mitigar la crisis climática y encaminarse hacia la neutralidad de emisiones antes del 2040. Según el balance auditado de la huella de carbono correspondiente al año 2020, Familia Torres ya ha reducido el 34% de sus emisiones de CO2 por botella en todo su alcance, que contempla tanto las emisiones directas como las indirectas generadas en el cultivo de la uva, la producción del vino y el envasado, la distribución, el consumo y los residuos generados tras el consumo.

Los factores que más han contribuido a esta reducción de emisiones han sido el incremento de energías renovables por parte de la bodega y de sus proveedores –Familia Torres produce en la actualidad el 30% de la energía que consume en su bodega de Pacs del Penedès–; el mayor aprovechamiento de la caldera de biomasa instalada en esta bodega, que le ha permitido suprimir prácticamente todo el consumo de gas natural; la aplicación de medidas de eficiencia energética en todas sus instalaciones, o la implantación del teletrabajo y consiguiente disminución de los desplazamientos y de los viajes comerciales, una tendencia que posiblemente se mantendrá una vez superada la pandemia.

Según Miguel A. Torres, presidente de Familia Torres: “Aun siendo un año anómalo debido a las restricciones impuestas por la pandemia, hemos continuado esforzándonos no solo por reducir nuestras emisiones de CO2 sino por absorber CO2 de la atmósfera mediante la reforestación. También hemos iniciado un proyecto de viticultura regenerativa con el fin de incorporar carbono al suelo y de que esto contribuya con un 2 o 3% a la reducción de nuestras emisiones”.

El programa Torres & Earth, que impulsó Miguel A. Torres en 2008 con el compromiso de destinar cada año el 11% de los beneficios, se articula en tres pilares: reducir las emisiones, adaptarse a la nueva realidad climática e influenciar al sector con iniciativas como la asociación International Wineries for Climate Action (IWCA), cofundada por Familia Torres y Jackson Family Wines de California para impulsar la descarbonización del sector a nivel mundial. IWCA se ha convertido en la primera organización agroalimentaria en ser admitida a la campaña Race to Zero de las Naciones Unidas y ya cuenta con 10 nuevos miembros entre los cuales hay 2 bodegas españolas: Alma Carraovejas y Bodega Emina de las Bodegas Familiares Matarromera.

Para reducir sus emisiones, Familia Torres fomenta las energías renovables, la movilidad sostenible y la eficiencia energética, y colabora estrechamente con sus proveedores para disminuir el peso de las botellas y el uso de otros materiales auxiliares con el fin de que las emisiones traspasadas sean menores. Desde hace unos años la bodega también invierte en la investigación y desarrollo de soluciones para capturar el CO2 de la fermentación y darle un uso alternativo; su prioridad es reutilizarlo en la propia bodega como gas inerte dentro de los depósitos, una vez terminada la fermentación, para evitar la oxidación del vino.

En paralelo a los esfuerzos por reducir la huella de carbono, Familia Torres contribuye a absorber CO2 de la atmósfera para compensar con recursos propios sus emisiones a través de dos actuaciones clave centradas en la regeneración de tierras: por un lado, la reforestación –en la Patagonia chilena, Familia Torres ha plantado 80.000 árboles de pino ponderosa en un superficie de 70 hectáreas, con el objetivo de plantar 2 millones de árboles en diez años– y por otro, la viticultura regenerativa que permitirá que el suelo, además de estar más sano, con mayor microbiodiversidad y capacidad de retención de agua, acumule más carbono en su interior –obtenido a partir del CO2 del aire–, contribuyendo a reducir los niveles de este gas de efecto invernadero de la atmósfera (troposfera).

Entre las actuaciones medioambientales que llevará a cabo Familia Torres este 2021, destaca la incorporación del primer tractor eléctrico para vendimiar sus fincas del Penedès con la intención de substituir paulatinamente toda la flota. Marimar Estate, la bodega que regentan Marimar y Cristina Torres en California, también incorporará este año un tractor eléctrico y autónomo para viticultura de la marca Monarch, fabricado en Estados Unidos, después de haber realizado un ensayo en su viñedo el pasado mes de mayo.

Presenting Torres Alta Luz, the first-ever crystalline brandy, made in Barcelona

News / 2021 · 07 · 16

Torres Brandy presents the first-ever crystalline brandy, made in Barcelona. Torres Alta Luz symbolizes the purity of aged brandy and dazzles with the magic of a new discovery. At Juan Torres Master Distillers, the spirits division of Familia Torres, innovation melds with almost a century-worth of experience in the art of distillation to create a remarkably aromatic and refreshing spirit that is as unique as it is surprising.

Torres Alta Luz is a brandy made the traditional way, using a double distillation process in pot stills and aged in French oak casks. The innovation comes after maturation, when the brandy undergoes a mineral filtration process that preserves its full flavour and character while eliminating the characteristic, oak-imparted colour. The resulting brandy is completely crystalline, beautifully balanced in terms of flavour without losing the qualities of a mature spirit thanks to the experience and perseverance of Master Distiller Matías Llobet and several years of experimentation.

“This is a completely different kind of brandy,” states Matías Llobet, “Not only due to its crystalline appearance, but its aromatic power; we have really managed to preserve the primary aromas and characteristics of the grape, as well as the ageing notes. It is a fresh, wonderfully pleasant brandy.” For this reason, it is best enjoyed chilled or with ice. The brandy is pure yet complex. The nose reveals sweet fruit aromas with herbaceous and citrus notes characteristic of the grape used in making the brandy, which meld harmoniously with an undertow of delicate, intermingling hints of honey and vanilla. On the palate, it is smooth and silky in texture, with slightly sweet fruit flavours, culminating in a clean, aromatic finish.

Torres Alta Luz, sparkling highlights inside and out

The clearness of this crystalline brandy with its sparkling highlights is surprising enough, but its bottle inspires even greater admiration. Sophisticated and stylish, its rhomboid shapes enhance the purity and light that the liquid contained within projects. The exclusive design is the work of Robilant Associati, leading Italian brand and design consultants, and its exceptional silhouette, combined with the black and silver palette of its minimalist label and the tower-inspired closure, convey a sense of exquisite elegance.

With Torres Alta Luz, Torres Brandy establishes itself as an innovation leader in the world of spirits and completes its wide range of products aimed at satisfying the most discerning palates, as well as attracting new consumers eager for something surprising.  From the exclusive Reserva del Mamut and the iconic Jaime I to Torres 10 Double Barrel and the versatile Torres 15, the brandy range now features nine products. They have made Torres Brandy the favourite brandy brand among bartenders around the world according to the Annual Brands Report 2021 published by the magazine Drinks International.

Nace Torres Alta Luz, el primer brandy cristalino, elaborado en Barcelona

News / 2021 · 07 · 16

Torres Brandy presenta el primer brandy cristalino de la historia, hecho en Barcelona. Torres Alta Luz simboliza la pureza del brandy añejado y deslumbra con la magia de lo inexplorado. La innovación y la experiencia casi centenaria en el arte de la destilación de Juan Torres Master Distillers, la división de destilados de Familia Torres, se aúnan aquí para crear un destilado único y sorprendente, que destaca por su aroma y frescura.

Torres Alta Luz es un brandy obtenido por el tradicional sistema de la doble destilación en alambiques y envejecido en barricas de roble francés. El componente innovador llega tras el añejamiento, cuando es sometido a un filtrado mineral que permite preservar todo su sabor y carácter, aun eliminando el característico color que le ha aportado la madera. El resultado es un brandy totalmente cristalino, que ha alcanzado un equilibrio óptimo en su sabor sin perder madurez gracias a la experiencia y perseverancia del Maestro Destilador Matías Llobet, y varios años de experimentación.

“Este es un brandy totalmente diferente, no solo por ser cristalino sino por su potencia aromática; hemos preservado muy bien las características y aromas primarios de la uva y conseguido mantener las notas de añejamiento. Es un brandy fresco y muy agradable”, afirma Matías Llobet. Por eso, se recomienda disfrutarlo con hielo o bien frío. Es puro y a la vez complejo; en nariz aporta aromas frutales dulces con notas herbáceas y cítricas propias de la uva con la que se elabora el destilado, que se fusionan en perfecta sintonía con delicados toques de miel y de vainilla. En boca, es suave y de complexión sedosa, con sabores afrutados ligeramente dulces y un final aromático y limpio.

Torres Alta Luz, destellos de luz por dentro y por fuera

Si sorprende la nitidez de este brandy cristalino, con destellos de luz brillantes, la botella en la que se presenta despierta aún más admiración. Sofisticada y estilizada, sus formas romboides realzan la pureza y la luz que proyecta el líquido de su interior. Un diseño exclusivo creado por Robilant Associati, consultoría de marca y diseño líder en Italia, que transmite elegancia y delicadeza por su singular silueta y la combinación de los colores negro y plateado utilizados en la etiqueta minimalista y en el cierre en forma de torre.

Con Torres Alta Luz, Torres Brandy abandera la innovación en el universo de las bebidas espirituosas y completa su amplia gama de referencias destinada a satisfacer los paladares más exigentes y a encontrar nuevos consumidores dispuestos a dejarse sorprender. Desde el exclusivísimo Reserva del Mamut o el icónico Jaime I, pasando por Torres 10 Double Barrel, para llegar al versátil Torres 15. Un total de ahora nueve referencias que hacen de Torres Brandy la marca de brandy preferida por los bartenders de todo el mundo según el informe de marcas 2021 publicado por la revista Drinks International.

Neix Torres Alta Luz, el primer brandi cristal·lí, elaborat a Barcelona

News / 2021 · 07 · 16

Torres Brandy presenta el primer brandi cristal·lí de la història, fet a Barcelona. Torres Alta Luz simbolitza la puresa del brandi envellit i enlluerna amb la màgia d’allò inexplorat. La innovació i l’experiència gairebé centenària en l’art de la destil·lació de Juan Torres Master Distillers, la divisió de destil·lats de Família Torres, s’uneixen aquí per crear un destil·lat únic i sorprenent, que destaca per la seva aroma i frescor.

Torres Alta Luz és un brandi obtingut pel tradicional sistema de la doble destil·lació en alambins i envellit en botes de roure francès. El component innovador arriba després de l'envelliment, quan se sotmet a un filtrat mineral que permet preservar tot el seu sabor i caràcter, tot i eliminant el característic color que li ha aportat la fusta. El resultat és un brandi totalment cristal·lí, que ha assolit un equilibri òptim en el seu sabor sense perdre maduresa gràcies a l'experiència i perseverança del Mestre Destil·lador Matías Llobet, i diversos anys d'experimentació.

“Aquest és un brandi totalment diferent, no només per ser cristal·lí sinó per la seva potència aromàtica; hem preservat molt bé les característiques i aromes primàries del raïm i aconseguit mantenir les notes d’envelliment. És un brandi fresc i molt agradable”, afirma Matías Llobet. Per aquest motiu, es recomana gaudir-lo amb gel o ben fred. És pur i alhora complex; en nas aporta aromes afruitades dolces amb notes herbàcies i cítriques pròpies del raïm amb què s'elabora el destil·lat, que es fusionen en perfecta sintonia amb delicats tocs de mel i de vainilla. En boca, és suau i de complexió sedosa, amb sabors afruitats lleugerament dolços i un final aromàtic i net.

Torres Alta Luz, espurnes de llum per dins i per fora

Si sorprèn la nitidesa d'aquest brandi cristal·lí, amb espurnes de llum brillants, l'ampolla en la qual es presenta desperta encara més admiració. Sofisticada i estilitzada, les seves formes romboides realcen la puresa i la llum que projecta el líquid del seu interior. Un disseny exclusiu creat per Robilant Associati, consultoria de marca i disseny líder a Itàlia, que transmet elegància i delicadesa per la seva singular silueta i la combinació dels colors negre i platejat utilitzats en l'etiqueta minimalista i en el tancament en forma de torre.

Amb Torres Alta Luz, Torres Brandy abandera la innovació en l'univers de les begudes espirituoses i completa la seva àmplia gamma de referències destinada a satisfer els paladars més exigents i a trobar nous consumidors disposats a deixar-se sorprendre. Des de l’exclusivíssim Reserva del Mamut o l'icònic Jaume I, passant per Torres 10 Double Barrel fins a arribar al versàtil Torres 15. Ara un total de nou referències que fan de Torres Brandy la marca de brandi preferida pels bartenders de tot el món segons l'informe de marques 2021 publicat per la revista Drinks International.

El premio de 100.000 € de PFV 2022 abierto para solicitudes

News / 2021 · 06 · 23

Primum Familiae Vini, una asociación de doce familias vinícolas y productoras en las mejores regiones vitivinícolas del mundo anuncia hoy la apertura de solicitudes para el premio 2022.


Todas las empresas familiares en todos los países y en cualquier área de actividad son elegibles para este valioso premio. El premio de PFV tiene por objeto fomentar la continuidad familiar, la excelencia en la artesanía, la sostenibilidad y la exitosa transmisión de la responsabilidad de generación en generación.

PFV representa las profundas raíces artesanales de empresas familiares comprometidas con la calidad absoluta de sus vinos. Todas ellas tienen una larga historia de dedicación en sus respectivas regiones.

En 2021, el premio de 100 000 € fue otorgado a Maison Bernard en Bruselas, el taller de violines más antiguo de Europa.

Las solicitudes para el premio de PFV 2022 pueden realizarse a partir del 14 de junio en www.thepfvprize.com y se cerrarán a las 24 horas del 31 de octubre de 2021.

La lista de nominados de PFV con las cinco empresas familiares finalistas se publicará en enero de 2022, y en marzo de 2022 se anunciará el ganador del premio PFV.


El jurado de selección para la lista de nominados de PFV y el Premio PFV estará compuesto por un miembro de cada una de las doce familias vinícolas de PFV:


• Priscilla Incisa della Rocchetta - Tenuta San Guido, Italia - Fundada en 1840
• Albiera Antinori - Marchesi Antinori, Italia - Fundada en 1385
• Egon Müller - Egon Müller Scharzhof, Alemania - Fundada en 1797
• Prince Robert of Luxembourg - Domaine Clarence Dillon, Francia - Fundada en 1935
• Matthieu Perrin - Famille Perrin, Francia - Fundada en 1909
• Paul Symington - Symington Family Estates, Portugal - Fundada en 1882
• Frédéric Drouhin - Maison Joseph Drouhin, Francia - Fundada en 1880
• Miguel Torres Maczassek - Familia Torres, España - Fundada en 1870
• Jean-Frédéric Hugel - Famille Hugel, Francia - Fundada en 1639
• Pablo Álvarez - Vega Sicilia, España - Fundada en 1864
• Philippe Sereys de Rothschild - Baron Philippe de Rothschild, Francia - Fundada en 1853
• Hubert de Billy - Champagne Pol Roger, Francia - Fundada en 1849

The recovered variety Moneu joins the blend of Familia Torres’s new wine Clos Ancestral 2019

News / 2021 · 05 · 13

Familia Torres takes another step forward in its project to recover ancestral varieties with a new organic wine from Penedès whose blend features the little known Moneu grape. Clos Ancestral 2019 is a wholly original wine, the only one to include this variety, which the 150-year-old family winery rescued from oblivion. After studying the variety exhaustively, Familia Torres planted Moneu at the historical Castell de la Bleda estate in Santa Margarida i Els Monjos.

Moneu is indigenous to Penedès, and Familia Torres rediscovered the variety 20 years ago near the town of Querol. The winery reintroduced Moneu to the region in 2016 on an experimental basis by top-grafting the variety on to free-standing vines that were up to 40 years old. The variety ripens slowly and can withstand the high temperatures and drought conditions caused by climate change. It maintains moderate alcohol levels and remarkable acidity despite being one of the last varieties harvested in Penedès.

Clos Ancestral 2019 is made from three organically grown indigenous varieties: 40-year-old vines of Ull de Llebre (Tempranillo), Garnacha, and Moneu. Both the ancestral Moneu and Tempranillo grapes are grown at Castell de la Bleda, whereas the Garnacha is sourced from a nearby vineyard. Each variety is vinified and aged separately. The Moneu variety involves a meticulous process, both in the vineyard and the winery, which includes partial ageing in earthenware jars and amphorae.

The result is a seductive, fresh, and aromatic wine that displays good concentration, complexity, and balance. Its delicacy makes for an unusually distinctive wine of great personality. The 2019 vintage was a dry year with generally normal temperatures, except for the summer, especially late June, when they were above average.

According to Miquel Torres Maczassek, fifth generation Familia Torres, “After spending so many years on the recovery of these varieties, studying them, gradually getting to know them, it is all the more exciting to present them to the wider world. As a first step, we included the Moneu variety in the blend of our new Clos Ancestral, and we are certain that this will help reinforce the identity of Penedès reds. We intend to increase the percentage of Moneu as new plantings are consolidated, but at the same time, we don't want to make a 100% varietal wine, because we're interested in preserving the historical diversity of the vineyard.” He goes on to say, “The Clos Ancestral wine is inextricably linked to this particular Penedès enclave, the Castell de la Bleda estate; it tells us about the history of the place, and the winemaking traditions and heritage of Penedès.”

Familia Torres began searching for ancestral varieties in the early 1980s as a way of helping to restore the winemaking heritage of Catalonia. Over the past decade, the fifth generation has brought new momentum to the project in response to climate change after observing that some of the more than 50 recovered varieties not only display great enological potential, but have a high capacity to adapt to the new climate scenario.

A tribute to the age-old vinicultural history of Penedès 

As winegrowers with Penedès roots that date back to the 16th century, Familia Torres conceived Clos Ancestral as a tribute to the vinicultural history of the region. Not only does the wine feature a pre-phylloxera variety, but it hails from an estate dedicated to winegrowing for 2,500 years as evidenced by archaeological finds at Castell de la Bleda.

In 2018, archaeologist Xavier Esteve conducted a survey of the interior of the manor house, which revealed the presence of an Iberian settlement between the 5th and 3rd centuries BC, a Roman villa, and a medieval castle and farmhouse. The existing building dates from the 17th century and is listed as a Cultural Asset of National Interest (BCIN). 

Located near the flagship Mas La Plana vineyard, the Castell de la Bleda estate has 16 hectares under vine, planted in deep loam soils. The vineyard is largely dedicated to the study of the Moneu variety. It is divided into various parcels where the viticultural team experiments with different training systems and planting densities.

Moneu and the white Forcada grape are two of the ancestral varieties that Familia Torres has planted most extensively in Penedès after receiving the approval of the Regulatory Council in 2018. As for the other recovered varieties with great winemaking potential: Querol and Garró are planted in DO Conca de Barberà, and Pirene and Gonfaus in DO Costers del Segre – the former at the Sant Miquel de Tremp vineyard in the foothills of the Pyrenees, and the latter at the Purgatori vineyard in Les Garrigues. The flagship Grans Muralles wine was the first to exemplify the recovery of ancestral varieties in the late 1990s, followed by Forcada, first released in 2019 and aimed at high-end restaurants.

 

Família Torres incorpora la varietat recuperada moneu al nou vi Clos Ancestral 2019

News / 2021 · 05 · 13

Família Torres avança en el seu projecte de recuperació de varietats ancestrals amb un nou vi ecològic del Penedès, que inclou en el cupatge la desconeguda moneu. Clos Ancestral 2019 és un vi inèdit, l’únic existent que integra aquesta varietat que la centenària família de cellerers ha rescatat de l’oblit i sotmès a un llarg procés d’estudi abans de plantar-la a la històrica finca del Castell de la Bleda, a Santa Margarida i Els Monjos. 

Moneu és una varietat originària del Penedès, que Família Torres va localitzar fa vint anys a prop del municipi de Querol i va reintroduir al territori el 2016, reempeltant-la de manera experimental en ceps de fins a 40 anys plantats en vas.. Madura lentament, resisteix bé les altes temperatures i la sequera que són conseqüència del canvi climàtic, i manté nivells moderats d’alcohol i una marcada acidesa tot i ser de les últimes varietats veremades al Penedès. 

Clos Ancestral 2019 s’elabora amb tres varietats autòctones cultivades en ecològic: ull de llebre de ceps de 40 anys, garnatxa i moneu. Tant l’ancestral moneu com l’ull de llebre procedeixen del Castell de la Bleda, mentre que la garnatxa es cultiva en una finca propera. Cada varietat es vinifica i es cria per separat. En el cas de la moneu, es realitza una feina molt minuciosa, tant a la vinya com al celler, que inclou l’ús de gerres de fang i àmfores en una part de la criança.

El resultat és un vi seductor, fresc i aromàtic, que mostra bona concentració, complexitat i equilibri. La seva delicadesa li aporta una distinció inusual i molta personalitat. 2019 va ser una anyada seca amb temperatures habituals en general, tot i que es van elevar per sobre de la mitjana durant l’estiu i sobretot a finals de juny.

Segons Miquel Torres Maczassek, cinquena generació de Família Torres: “Després de tants anys recuperant aquestes varietats, estudiant-les i coneixent-les a poc a poc, és especialment emocionant treure-les a la llum. Hem incorporat la varietat moneu al cupatge del nou Clos Ancestral com a primer pas, i estem segurs que ajudarà a enfortir la identitat dels vins negres del Penedès. La nostra intenció és anar incrementant la presència de moneu a mesura que es vagin consolidant les noves plantacions, però al mateix temps no volem que sigui un monovarietal 100% per tal de preservar la diversitat històrica de la vinya”. I afegeix: “Clos Ancestral és un vi estretament lligat a aquest racó del Penedès, al Castell de la Bleda; ens parla de la història del la terra, de la tradició i del patrimoni vitivinícola del Penedès”.

Família Torres va començar la cerca de varietats ancestrals a principis dels anys vuitanta amb la voluntat de contribuir a recuperar el patrimoni vitícola de Catalunya. En l’última dècada, la cinquena generació ha donat un nou impuls al projecte com a solució al canvi climàtic en constatar que algunes de les més de 50 varietats recuperades mostren, a més d’un gran potencial enològic, una gran capacitat d’adaptació al nou escenari climàtic.

Homenatge a la història vitivinícola mil·lenària del Penedès

Com a viticultors amb arrels al Penedès des del segle XVI, Clos Ancestral rendeix tribut a la història vitivinícola d’aquesta regió, no només perquè integra una varietat cultivada abans de la fil·loxera, sinó perquè procedeix d’una finca dedicada al cultiu de la vinya des de fa 2500 anys, segons evidencien les troballes arqueològiques descobertes al Castell de la Bleda.

La intervenció realitzada per l’arqueòleg Xavier Esteve a l’interior de l’edificació el 2018 demostra l’existència d’un assentament ibèric, que dataria entre els segles V i III aC, una vila romana, un castell i una masia medieval, abans que es construís el segle XVII l’actual edifici, catalogat com a ‘Bé cultural d’interès nacional’.  

La finca del Castell de la Bleda, ubicada a prop de l’emblemàtica vinya Mas La Plana, compta amb 16 hectàrees de vinya plantada sobre sòls profunds, de textura franca. La vinya es destina majoritàriament a l’estudi de la varietat moneu i està estructurada en diverses parcel·les en les que s’experimenta amb diferents sistemes de conducció i marcs de plantació.

Moneu, juntament amb la blanca forcada, són les dues varietats ancestrals que Família Torres ha plantat de manera més extensiva al Penedès, després d’haver estat aprovades pel Consell Regulador el 2018. Pel que fa a la resta de varietats recuperades amb gran potencial enològic, la querol i la garró estan plantades a la DO Conca de Barberà, i la pirene i la gonfaus a la DO Costers del Segre, a la finca de Sant Miquel de Tremp, al Prepirineu, i a la finca Purgatori, a les Garrigues, respectivament. L’emblemàtic vi Grans Muralles va ser el primer exponent del projecte de recuperació de varietats ancestrals a finals dels anys noranta, seguit del Forcada que va sortir a la llum el 2019, destinat a l’alta restauració. 

Preu recomanat: 14,90€. Pot adquirir-se aquí.

 

Familia Torres incorpora la variedad recuperada moneu en su nuevo vino Clos Ancestral 2019

News / 2021 · 05 · 13

Familia Torres avanza en su proyecto de recuperación de variedades ancestrales con un nuevo vino ecológico del Penedès, que incluye en su cupaje la desconocida cepa moneu. Clos Ancestral 2019 es un vino inédito, el único existente que integra esta variedad que la centenaria familia de bodegueros ha rescatado del olvido y sometido a un largo proceso de estudio antes de plantarla en la histórica finca del Castell de la Bleda, en Santa Margarida i Els Monjos.

Moneu es una variedad originaria del Penedès, que Familia Torres localizó hace veinte años cerca del municipio de Querol y reintrodujo en la región en 2016, reinjertándola de modo experimental en cepas de hasta 40 años plantadas en vaso. Madura lentamente, resiste bien las altas temperaturas y la sequía que son consecuencia del cambio climático, y mantiene niveles moderados de alcohol y una marcada acidez a pesar de ser de las últimas variedades vendimiadas en el Penedès.

Clos Ancestral 2019 se elabora con tres variedades autóctonas cultivadas en ecológico: ull de llebre (tempranillo) de cepas de 40 años, garnacha y moneu. Tanto la ancestral moneu como la tempranillo proceden del Castell de la Bleda, mientras que la garnacha se cultiva en una finca cercana. Cada variedad se vinifica y se cría por separado. En el caso de la moneu, se realiza un trabajo muy minucioso, tanto en el viñedo como en la bodega, que incluye el uso de tinajas de barro y ánforas en una parte de la crianza.

El resultado es un vino seductor, fresco y aromático, que muestra buena concentración, complejidad y equilibrio. Su delicadeza le aporta una distinción inusual y mucha personalidad. 2019 fue una añada seca y con temperaturas habituales en general, aunque se elevaron por encima de la media durante el verano y sobre todo a finales de junio.

Según Miguel Torres Maczassek, quinta generación de Familia Torres: “Después de tantos años recuperando estas variedades, estudiándolas y conociéndolas poco a poco, es especialmente emocionante sacarlas a la luz. Hemos incorporado la variedad moneu al cupaje de nuevo Clos Ancestral como primer paso, y estamos seguros de que ayudará a fortalecer la identidad de los tintos del Penedès. Nuestra intención es ir incrementando la presencia de moneu a medida que vayan consolidándose las nuevas plantaciones, pero al mismo tiempo no queremos que sea un monovarietal al 100% para preservar la diversidad histórica del viñedo”. Y añade: “Clos Ancestral es un vino estrechamente ligado a este rincón del Penedès, al Castell de la Bleda; nos habla de la historia del lugar, de la tradición y del patrimonio vitivinícola del Penedès”.

Familia Torres empezó la búsqueda de variedades ancestrales a principios de los años ochenta con la voluntad de contribuir a recuperar el patrimonio vitícola de Catalunya. En la última década, la quinta generación ha dado un nuevo impulso al proyecto como solución al cambio climático al constatar que algunas de las más de 50 variedades recuperadas muestran, además de un gran potencial enológico, una gran capacidad de adaptación al nuevo escenario climático.

Homenaje a la historia vitivinícola milenaria del Penedès

Como viticultores con raíces en el Penedès desde el siglo XVI, Clos Ancestral rinde tributo a la historia vitivinícola de esta región, no solo por integrar una variedad cultivada antes de la filoxera, sino porque procede de una finca dedicada al cultivo de la vid desde hace 2500 años, según evidencian los hallazgos arqueológicos descubiertos en el Castell de la Bleda.

La intervención realizada por el arqueólogo Xavier Esteve en el interior de la edificación en 2018 demuestra la existencia de un asentamiento ibérico, que dataría entre los siglos V y III aC, una villa romana, un castillo y una masía medieval, antes de la construcción en el siglo XVII del actual edificio, catalogado como ‘Bien cultural de interés nacional’.

La finca del Castell de la Bleda, ubicada cerca de la emblemática viña de Mas La Plana, cuenta con 16 hectáreas de viñedo plantado sobre suelos profundos, de textura franca. El viñedo se destina en su mayoría al estudio de la variedad moneu y está estructurado en varias parcelas en las que se experimenta con diferentes sistemas de conducción y marcos de plantación.

Moneu, junto con la blanca forcada, son las dos variedades ancestrales que Familia Torres ha plantado de manera más extensiva en el Penedès, tras haber sido aprobadas por el Consejo Regulador en 2018. En cuanto al resto de variedades recuperadas con gran potencial enológico, la querol y garró están plantadas en la DO Conca de Barberà, y la pirene y gonfaus en la DO Costers del Segre, en la finca Sant Miquel de Tremp, en el Prepirineo, y en la finca Purgatori, en Les Garrigues, respectivamente. El emblemático vino Grans Muralles fue el primer exponente del proyecto de recuperación de variedades ancestrales a finales de los años noventa, seguido del Forcada que salió a la luz en 2019, destinado a la alta restauración.

Precio recomendado: 14,90€. Puede adquirirse aquí

Pages